Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych), chcielibyśmy poinformować, że traktujemy przekazywane do nas dane osobowe ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, dlatego informujemy, że:

 

 1. Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie (ZUK) jest Administratorem danych osób fizycznych reprezentujących Państwa jako Odbiorów naszych usług oraz danych osób fizycznych wskazanych przez Państwa jako osoby do kontaktu z ZUK.

 2. Nasza siedzibaznajduje się w Stargardzie (73-110) na ul. Pierwszej Brygady 35.

 3. Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u Nas Inspektor Ochrony Danych - dr Marlena Płonka, która dostępna jest pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 4. Dane osób, o których mowa w pkt. 1, są przetwarzane przez ZUK:

 • Na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,

 • oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z realizacją nałożonych na ZUK obowiązków prawnych wynikających z wykonywania zadań publicznych, w szczególności prowadzeniem obsługi administracyjnej zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 1. Odbiorcami danych osobowych są dostawcy i serwisanci systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi, banki w zakresie realizacji płatności, podmioty świadczące na rzecz ZUK usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

 2. Osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, o ile taka zgoda została nam udzielona. 

 3. Osobom, o których mowa w pkt. 1, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy te uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 4. Podanie danych osób, o których mowa w pkt. 1, jest nam niezbędne do wykonania zadań administratora danych określonych w pkt. 4, a ich niepodanie uniemożliwi realizację obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonanie zawartych umów pomiędzy Państwem a ZUK.

 5. Państwa dane będą u nas przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zawartej pomiędzy Nami umowy, w tym okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z nią związane, a następnie zgodnie z obowiązującymi w ZUK postanowieniami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku