Właściciele przyległych posesji

Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za oczyszczanie i odśnieżanie chodnika położonego wzdłuż jego nieruchomości (art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)). Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Do obowiązków właściciela lub użytkownika gruntów przyległych do drogi, należy również utrzymanie w czystości oraz odśnieżanie zjazdów z posesji o czym mówi art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku