Worki z liśćmi

Opadłe liście z drzew znajdujących się w pasie drogowym, zebrane z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przez właściciela lub zarządcę danej nieruchomości należy składować w workach na skraju jezdni. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Odbiór zgromadzonych liści zapewnia zarządca drogi.

Zabrania się wystawiania na drogę liści zebranych z terenu nieruchomości.

 

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku