Przedmiot działalności Zarzadu Usług Komunalnych

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Stargard nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Celem działania Zarządu jest realizacja zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, polegających na organizowaniu oraz zapewnieniu ciągłego i nieprzerwalnego zaspakajania potrzeb wspólnoty samorządowej – miasta Stargard w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami w ramach zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymania czystości i porządku oraz pielęgnacji zieleni na drogach gminnych oraz innych terenach publicznych miasta.


Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) utworzenie i zarządzanie zintegrowanym systemem gospodarki odpadami komunalnymi wraz z prowadzeniem obsługi administracyjnej systemu, a w tym m.in.:
- zapewnienie właścicielom nieruchomości ciągłości odbioru odpadów komunalnych, transportu oraz przekazania do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego,
- prowadzenie gminnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji,
- wydawanie decyzji administracyjnych,
- pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- prowadzenie postępowania przedegzekucyjnego,
- nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom zagospodarowującym te odpady,
- przygotowanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych, zawieranie umów oraz nadzór nad ich realizacja,
- utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym wskazywanie miejsc gdzie mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
- nadzór i kontrola nad całym systemem, w tym kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów,
- zarządzanie pozostałymi komponentami systemu (np. systemem selektywnej zbiórki odpadów),
- sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz innych sprawozdań,
- sporządzenie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
2) utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych oraz innych, powierzonych jednostce terenach miejskich;
3) zarządzanie powierzonymi jednostce do utrzymania terenami zieleni miejskiej;
4) realizacja pozostałych obowiązków Gminy, niewymienionych w niniejszym statucie, w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku