Informacje dotyczące monitorowania osób przez ZUK

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Zarząd Usług Komunalnych (dalej: Administrator Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, tel. 91 834 18 30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie tego obiektów Administratora.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą - w zależności od wielkości zapisanych danych, do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż  30 dni od dnia ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu - termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane osobowe podlega zniszczeniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


Treść powyższych informacji wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

Klauzula

 • Administratorem systemu monitoringu jest Zarząd Usług Komunalnych (dalej: Administrator Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35 (II piętro pok. 203) , 73-110 Stargard, tel. 91 834 18 30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie tego obiektu.
 • Szczegółowe informacje o zasadach monitoringu: https://www.zuk-stargard.pl/index.php/o-nas/rodo/477-monitoring, w siedzibie Administratora oraz na miejscu w monitorowanym obiekcie.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych przy składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jestZarząd Usług Komunalnych w Stargardzie (ZUK) zsiedzibą w Stargardzie (73-110) na ul. Pierwszej Brygady 35.

 2. Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u Nas Inspektor Ochrony Danych- dr Marlena Płonka, która dostępna jest pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 3. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. e RODO i jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez ZUK w interesie publicznym polegających na prowadzeniu obsługi administracyjnej zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zapewnieniu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałychoraz pobieraniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji zadań w interesie publicznym w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podmioty upoważnione z mocy prawa.

 5. Osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo żądania sprzeciwu/zaprzestania przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - o ile taka zgoda została nam udzielona. 

 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie przez Państwo danych jest niezbędne do wykonania zadań podejmowanych przez ZUK w interesie publicznym a ich niepodanie uniemożliwi ich realizację oraz wypełnienie przez Państwo obowiązku właściciela nieruchomości wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454).

 8. Państwa dane będą u nas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez ZUK w interesie publicznym a następnie w okresie, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z realizacją nałożonego na nas zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, jednak nie dłużej, niż to wynika z przepisów o obowiązku archiwizowania Państwa danych.

 

Więcej artykułów…

 1. Inspektor Ochrony Danych - IOD

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi