INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, iż Państwa dane zbierane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.

 

Poniżej informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?
 2. Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?
 3. Kiedy zbieramy dane osobowe?
 4. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 5. Odbiorcy danych
 6. Okres przechowywania danych
 7. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
 8. Obowiązek podania danych
 9. Klauzule informacyjne
 10. Pliki cookies
 11. Zmiana Polityki Ochrony Danych Osobowych

 

 

I.         Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie (ZUK) przy ul. Pierwszej Brygady 35, (73-110) Stargard.

 

II.        Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych dr Marlenę Płonkę, z którą można kontaktować się wysyłając:

 • maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • pismo na adres siedziby Administratora.

 

III.     Kiedy zbieramy dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas:

 • wykonywania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym tj. prowadzenia obsługi administracyjnej zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wypełniania zadań polegających na zapewnieniu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz pobieraniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych zadań wskazanych w naszym Statucie,
 • wykonywania zawartych z nami umów,
 • wizyty na naszej stronie internetowej,
 • nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

 

IV.   Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym wskazanych w naszym Statucie - na podstawie art. 6 ust.  lit. e RODO;
 • w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
 • w celu wykonywania zawartych z nami umów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub na adres siedziby Administratora.

 

V.   Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi ZUK zawarł umowę powierzenia danych i w związku z realizacją naszych zadań statutowych.

 

VI.  Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

W przypadku zawartych umów, dane będziemy przechowywali dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń, lecz nie dłużej niż wynika to z przepisów o obowiązku ich archiwizowania.

 

VII.  Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe  zawarte są w punktach I i II)

 

VIII.   Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do:

 • realizacji nałożonych na nas zadań wykonywanych w interesie publicznym tj. prowadzenia obsługi administracyjnej zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wypełniania zadań polegających na zapewnieniu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i pobieraniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wykonywania zawartych z nami umów,
 • kontaktowania się z Państwem w zakresie realizowanych przez nas zadań.

 

IX.   Klauzule informacyjne do pobrania:

 

X. Pliki cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej informacji....

 

XI.   Zmiana Polityki Ochrony Danych Osobowych

W przypadku zmian w przepisach prawnych lub naszych procedurach przetwarzania danych osobowych, Polityka Ochrony Danych będzie modyfikowana. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj.

 

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi