Odbiór odpadów zmieszanych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Tak więc, w pojemniku na odpady zmieszane nie powinny znajdować się odpady nadające się do odzysku czy recyklingu, a także odpady niebezpieczne.

Odpady należy przekazywać do odbioru z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie pojemników oraz niedopuszczenie do rozkładu zgromadzonych odpadów, z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu.

Do gromadzenia zmieszanych odpadów należy stosować pojemniki zamykane, stalowe lub z tworzyw sztucznych o minimalnej pojemności 60 dm3, stanowiące obowiązkowe wyposażenie nieruchomości.

Wyposażając nieruchomość w pojemniki należy uwzględnić indywidualne potrzeby użytkowników oraz:

  1. średnią tygodniową ilość zmieszanych odpadów wytwarzaną w gospodarstwie domowym, przy założeniu, że średnia tygodniowa ilość zmieszanych odpadów przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 29 dm3 przy prowadzeniu selektywnej zbiórki „u źródła” oraz 58 dm3 przy braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
  2. liczbę osób korzystających z tych pojemników;
  3. częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości, zapewniającą nieprzepełnianie się pojemników. 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogramy odbioru odpadów będą  modyfikowane i dostosowywane do rzeczywistej obsługi nowego systemu.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku