Odpady z Nieruchomości Niezamieszkałych

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą) są zobowiązani prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi, w oparciu o zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Stargard oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), a gospodarkę odpadami innymi niż komunalne – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r., poz. 21) i przepisy odrębne.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (po 1 lipca 2013 r. nie mogą wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminny, lecz są zobowiązani posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach (tj. z jednostką odbierającą odpady komunalne posiadającą wpis do rejestru – na zasadzie wolnego wyboru). Nadal będą kontrolowani pod względem posiadania umów oraz realizacji obowiązków wynikających ze znowelizowanych przepisów.

Właściciele nieruchomości mieszanych - w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej (tj. w części na której prowadzona jest działalność gospodarcza)są zobowiązani jednocześnie do:

 1. uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;
 2. indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z jednostką wywozową – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).

 

Obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tj. pochodzącymi z części socjalnej firm.:

 1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 2. selektywne zbieranie powstałych odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi w § 3 Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargardi;
 3. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w tym zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych.

 

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy wyposażaniu nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów, uwzględnia średnią tygodniową ilość wytwarzanych zmieszanych odpadów, wynoszącą:

 1. w szkołach wszelkiego typu – 3 dm3 na każdego ucznia, studenta i pracownika;
 2. w żłobkach i przedszkolach – 3 dm3 na każde dziecko i pracownika;
 3. lokalach handlowych – 12 dm3 na każdego przedsiębiorcę lub pracownika;
 4. w lokalach gastronomicznych – 20 dm3 na każde miejsce konsumpcyjne;
 5. w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika o pojemności minimalnej 40 dm3 ;
 6. w ulicznych punktach konsumpcyjnych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 dm3;
 7. w zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 12 dm3 na każdego pracownika;
 8. w szpitalach, hotelach i innych placówkach codziennego pobytu itp. – 20 dm3  na jedno łóżko;
 9. na targowiskach – 120 dm3 na każdy punkt handlowy;
 10. na terenie zespołu garaży – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 dm3 na każde 10 garaży;
 11. na terenie ogrodów działkowych – 20 dm3 na każdą działkę na terenie ogrodów działkowych, w okresie od 1 marca do 31 października i 2 dm3 poza tym okresem.

 

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, wyposaża nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów o pojemności odpowiedniej do ilości wytwarzanych odpadów, nie mniejszej jednak niż wynika to ze wskaźników określonych w ust. 7 oraz minimalnej wielkości pojemnika określonej w ust. 1 i 2.

Odpady zmieszane przekazuje do odbioru z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na dwa tygodnie. Natomiast odpady selektywnie zbierane tj. odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych i szkła, przekazuje do odbioru z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu.

 

Zobacz: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku