Odpady remontowe

Odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą tą usługę.

Natomiast mieszkańcy wykonujący we własnym zakresie remont mieszkania, mogą dostarczyć do Ekopunktu, w ramach ponoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady remontowe w limicie 6 m3 w okresie 3 lat (tj. przypadającym na jedną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej lub jeden lokal mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej). Potwierdzenie spełnienia tych warunków następuje poprzez złożenie stosownych oświadczeń. Odpady należy dostarczyć do Ekopunktu we własnym zakresie i na własny koszt.

W przypadku osób, które nie są uprawnione do dostarczenia odpadów w ramach opisanej wyżej usługi (np. w przypadku: przekroczenia wyznaczonego limitu ilości odpadów, remontu wykonywanego przez przedsiębiorcę, remontu lokalu lub budynku niemieszkalnego) należy zlecić usługę odbioru i zagospodarowania odpadów remontowych przedsiębiorcy odbierającemu tego typu odpady.

Transport odpadów do Ekopunktu:

  1. we własnym zakresie lub,
  2. w ramach płatnej usługi transportu oferowanej przez Operatora systemu (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.).

Warunki usługi transportu odpadów do Ekopunktu przez MPGK Sp. z o.o.:

  1. transport odpadów odbywa się w nieodpłatnie użyczonych przez MPGK Sp. z o.o. specjalistycznych workach lub kontenerach;
  2. worki na odpady remontowe o pojemności 1m3 lub kontener przeznaczony do zbiórki tych odpadów można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Bogusława IV 15;
  3. przy pobraniu worka lub kontenera MPGK Sp. z o.o. nadaje numer identyfikacyjny, który będzie przypisany do osoby pobierającej worek lub kontener;
  4. odpłatność za jeden transport od 1 do 6 worków lub kontenera z miejsca odbioru odpadów do Ekopunktu wynosi 69,00zł + VAT.

Wytyczne dotyczące miejsca przygotowania worka lub kontenera do odbioru
Worek lub kontener należy usytuować w miejscu:

  1. do gromadzenia odpadów komunalnych lub innym miejscu, do którego osoba pobierająca worek lub kontener posiada tytuł prawny lub zgodę właściciela terenu na gromadzenie tych odpadów na jego terenie (na ustawienie worka w pasie drogowym wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi);
  2. nieutrudniającym ruch drogowy i niezagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz niepowodującym niszczenia lub uszkodzenia pasa drogowego, w tym zieleni przydrożnej;
  3. do którego możliwy jest dojazd samochodem ciężarowym wyposażonym w podnośnik HDS, bez wjeżdżania na chodnik oraz trawnik (preferowana odległość 2-2,5 m od krawężnika);
  4. nieznajdującym się pod liniami wysokiego napięcia, przewodami telefonicznymi, drzewami.

MPGK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieodebrania worków, w przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych, do czasu ustawienia zgromadzonych odpadów w sposób zgodny z wytycznymi.

Kontener na odpady zostanie dostarczony na miejsce wskazane przez osobę  pobierającą kontener – po uprzednim wskazaniu prawa do dysponowania nieruchomością na którą ma zostać dostarczony.

W przypadku wytworzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych i nie zastosowanie się do powyższych zasad oraz obowiązujących przepisów, MPGK Sp. z o.o. ma prawo do odbioru zapełnionego worka lub kontenera i obciążenia właściciela nieruchomości kosztami odbioru tych odpadów.

W przypadku zlecenia usługi transportu MPGK Sp. z o.o., prosimy o zgłoszenie odbioru odpadów bezpośrednio do:

Biura Obsługi Mieszkańców (BOM)

ul. Bogusława IV 15; 73-110 Stargard

tel. (91) 577 01 69

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00

oraz w soboty w godz. 8.00 – 14.00

MPGK Sp. z o.o. odbierze odpady w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia odbioru odpadów w sposób zgodny z zapisami instrukcji.

Od momentu pobrania worka lub kontenera na odpady do momentu jego oddania do Ekopunktu osoba pobierająca ten worek lub kontener staje się jego posiadaczem, z pełną odpowiedzialnością za skutki ich niewłaściwego użytkowania.

 

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku