Deklaracje naliczające opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. zmienił się system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard. Dotychczas właściciele nieruchomości sami zawierali umowy na odbieranie odpadów komunalnych z ich nieruchomości. Od 1 lipca to gmina przejęła ten obowiązek obejmując nieruchomości zamieszkałe gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (GSGOK).

W związku z tym, że GSGOK objęte zostały nieruchomości zamieszkałe - to fakt zamieszkiwania danej nieruchomości zobowiązuje właściciela do złożenia deklaracji i naliczenia odpowiedniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

I tak:

- za zamieszkiwanie nieruchomości w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2015r. opłata za gospodarowanie odpadami winna być naliczana wg metody od powierzchni lokalu mieszkalnego na drukach będących załącznikami do uchwały Nr XXIV/271/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 grudnia 2012r. (Dzu. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013r. poz. 746 i 1684) – niezależnie od tego kiedy jest składana.

Pliki do pobrania tutaj

- za zamieszkiwanie nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2016r. opłata za gospodarowanie odpadami winna być naliczana wg metody od gospodarstwa domowego na drukach będących załącznikami do uchwały Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego
z 2015r. poz. 4257)

Pliki dla zabudowy jednorodzinnej do pobrania tutaj

Pliki dla zabudowy wielorodzinnej do pobrania tutaj


 

Do uchwały Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015r. poz. 4257) załączone są 4 istotne załączniki:

 • G-M­­_STA-J - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy
 • G-M­_STA-W - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy;
 • G-M_STA-1 - wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stanowiący ważny dodatkowy dokument, w którym wpisywani są współwłaściciele nieruchomości.
  We wzorach G-M_STA-J i G-M_STA-W oraz w dotychczas stosowanych wzorach deklaracji nie było możliwości wprowadzenia wszystkich współwłaścicieli. Deklaracja składana była przez jednego z nich.
 • wzór oświadczenia o danych pozwalających naliczyć opłatę w poszczególnych lokalach budynku wielorodzinnego. W załączniku wpisywane są wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku oraz pozostałe informacje niezbędne do naliczenia opłaty tj. ilość zamieszkałych osób.

 

WAŻNE: JEDNA DEKLARACJA SKŁADANA JEST NA WYŁĄCZNIE JEDEN BUDYNEK – DOTYCZY TO ZARÓWNO BUDYNKÓW   JEDNORODZINNYCH JAK I WIELORODZINNYCH.


 

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI:

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację naliczającą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca .

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, tak jak dotychczas, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Pierwszą nową deklarację naliczającą opłatę
wg metody od gospodarstwa domowego
należało złożyć do 14 stycznia 2016r.

 

 • DEKLARACJE SKŁADAJĄ WSZYSCY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH,

Przez właściciela nieruchomości - rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 • W IMIENIU WŁAŚCICIELI LOKALI MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ – DEKLARACJĘ SKŁADA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA LUB SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową (art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy).

 

Ponadto, w przypadku gdy obowiązki ustawy dotyczą więcej niż jednego podmiotu dopuszcza się wprowadzenie tzw. umowy, w której wskazuje się podmiot obowiązany do wykonywania zapisów ustawy (art. 2, ust. 2 pkt 2a ustawy).


 

SKŁADANIE DEKLARACJI – PODPIS POD DEKLARACJĄ:

 

 • W przypadku deklaracji złożonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową:
 • Podmiot zobowiązany: Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Podpis: Członkowie zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Podstawa: wpis w KRS
 • W przypadku składania deklaracji przez Wspólnotę Mieszkaniową:
 • Podmiot zobowiązany: Wspólnota Mieszkaniowa
 • Podmiot zobowiązany: Wspólnota Mieszkaniowa
 • Podpis: Członkowie zarządu nieruchomością wspólną
 • Podstawa: uchwała powołująca członków zarządu nieruchomością wspólną
 • W przypadku składania deklaracji przez Pełnomocnika:
 • Podmiot zobowiązany: właściciel nieruchomości
 • Podpis: Pełnomocnik (osoba / osoby posiadające pełnomocnictwo od właściciela nieruchomości lub od członków zarządu określonych w uchwale powołującej członków zarządu)
 • Podstawa: Dokument pełnomocnictwa (na zasadach ogólnych dotyczących składania pełnomocnictw) oraz uchwała powołująca członków zarządu w przypadku reprezentowania  członków zarządu)
 • W przypadku składania deklaracji przez osobę wskazaną w umowie, w której określono podmiot obowiązany do wykonywania zapisów ustawy (na podstawie art. 2, ust. 2 pkt 2a ustawy);
  Dotyczy przypadków gdy obowiązki ustawy dotyczą więcej niż jednego podmiotu.
 • Podmiot zobowiązany: osoba lub osoby wskazane w umowie
 • Podpis: osoba lub osoby wskazane w umowie
 • Podstawa: umowa o której mowa w art. 2, ust.2 pkt 2a ustawy, w formie pisemnej

PEŁNOMOCNICTWO

Każdy właściciel nieruchomości ma prawo udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania go przed organem administracji samorządowej jakim jest Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie.

W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika – należy przedłożyć PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnictwo winno zostać zawarte na ustalonym wzorze.

Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz właściciela nieruchomości w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 • ORYGINAŁ CZY KSEROKOPIA?

Organowi do akt sprawy należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

 • KTO MOŻE ZOSTAĆ PEŁNOMOCNIKIEM?

Zgodnie z art. 137 §1 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna – nie jest dopuszczalnie udzielanie pełnomocnictw osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną. W takim przypadku pełnomocnikiem powinien być np. członek zarządu spółki administrującej wspólnotą.

 • OPŁATY ZA PEŁNOMOCNICTWO

Według przepisów ustawy o opłacie skarbowej opłacie tej podlegają dokumenty potwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy).

Opłatę za udzielone pełnomocnictwo wnosi się w Urzędzie gminy właściwym dla siedziby Organu w którym przedkłada się pełnomocnictwo. W przypadku składania pełnomocnictwa w Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie, opłatę za pełnomocnictwo należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Stargardzie ul. Czarnieckiego 17 lub w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim.

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 j.t.) wysokość opłaty wynosi 17 zł


 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą zobowiązani nadal posiadać umowy o odbiór odpadów komunalnych, zawarte na dotychczasowych zasadach (tj. z jednostką wywozową posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej).

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku