WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

I. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej:

W związku z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza prowadzić taką działalność.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek na prowadzenie takiej działalności na terenie Gminy Miasta Stargard powinien być złożony do Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Stargard mogli prowadzić działalność na podstawie wydanych wcześniej obowiązujących decyzji bez wpisu do rejestru działalności regulowanej do 31 grudnia 2012r. Po tym terminie zezwolenia straciły ważność i przedsiębiorcy nie mogą na ich podstawie świadczyć usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać (do pobrania):

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości

 • 50 zł - wpis do rejestru działalności regulowanej;

 • 25 zł - dokonanie zmian we wpisie do rejestru działalności regulowanej;

 • 17 zł - wydanie zaświadczenia na żądanie strony ubiegającej się o zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu (art. 217 § 1 i 2 ust. 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.)

  Wydanie zaświadczenia z urzędu o dokonaniu wpisu do działalności regulowanej – jest bezpłatne !

  Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 17.

 1. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 t.j.) (do pobrania):

"Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

Oświadczenie powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

II. Wymagania wobec przedsiębiorcy

Podmiot, który zajmuje się prowadzeniem działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej.

Szczegółowe wymagania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).

 

III. Zakończenie prowadzenia działalności:

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca jest obowiązany złożyć do Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

 

IV. Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

Wykreślenie może nastąpić w przypadkach, o których jest mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz w przypadku gdy:

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

 2. stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;

 3. stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

 4. stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;

 5. przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ww. ustawy w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 ww. ustawy

   

V. Podstawa prawna:

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 t.j.).

 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

 

Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej przyjmowane są w:

Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35 (budynek ZNTK) pokój 203, codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00.
 

Kontakt:

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie

Dział Odbioru i Zagospodarowania Odpadów

Ul. Pierwszej Brygady 35 (budynek ZNTK); pokój 203

73-110 Stargard

tel.: 091 834 18 30

 

 

 

 

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku