Właściciele Nieruchomości

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na swoich terenach. Każdy teren na obszarze Gminy Miasta Stargard Szczeciński posiada właściciela. Obowiązki identyczne jak na właścicielu spoczywają również na współwłaścicielach, użytkowniku wieczystym, zarządcy, dzierżawcy lub innym podmiocie władającym nieruchomością.

 

Obowiązki Właścicieli Nieruchomości

Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach gminy określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) oraz „Regulamin utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Stargard Szczeciński” (Uchwała nr XXIV/268/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 grudnia 2012 r.).

Do obowiązków właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku należą:

  • zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach

  • odśnieżanie i sprzątanie części nieruchomości służącej do użytku publicznego z częstotliwością zapewniającą utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku.

  • odśnieżanie i sprzątanie chodników położonych wzdłuż nieruchomości zgodnie z art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21) oraz wjazdów na posesję zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku