Zagospodarowanie zielenią terenu ronda na Placu Wolności w Stargardzie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz

ZAŁĄCZNIK1 DO SIWZ

Utrzymanie czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych w parku 3 Maja w Stargardzie w latach 2018-2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku