Zieleń Miejska

Na terenach zieleni miejskiej wykonywane m.in. są prace porządkowe, oczyszczanie, koszenie trawy, przycinki drzew i krzewów, usuwanie drzew i krzewów, sadzenie nowych drzew i krzewów, akcja zimowa (na wybranych odcinkach ciągów pieszych).

Wycinki odbywają się zgodnie z prawem na podstawie decyzji, które wystawia Starosta Stargardzki lub Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wycinki drzew i krzewów z pasa drogowego uzgadnia ponadto Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ze Szczecina.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku