Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania zieleni miejskiej (parków i zieleńców)

w  Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie 

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie

Pierwszej Brygady 35

73-110 Stargard

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę- zastępstwo
 3. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania, to jest:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;

3) posiada nieposzlakowaną opinię;

4) posiada wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane jest wykształcenie kierunkowe  z zakresu architektury krajobrazu lub kształtowania terenów zieleni, ogrodnictwa lub inne pokrewne, lub doświadczenie w zakresie zakładania,  pielęgnacji oraz  projektowania terenów zieleni poparte dokumentami;

5) posiada stan zdrowia pozwalający podjąć zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

6) prawo jazdy kat. B;

7) gotowość  używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość gatunków drzew i krzewów ozdobnych, bylin i roślin jednorocznych;

3) umiejętność aranżacji i projektowania zieleni;

4) dobra znajomość obsługi komputera – poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu;

5) umiejętność współpracy z ludźmi;

6) kreatywność, wyobraźnia;

7) samodzielność, cierpliwość, odpowiedzialność;

8) obowiązkowość, punktualność;

9) otwartość na wiedzę i jej pogłębianie.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. utrzymania zieleni miejskiej obejmuje przede wszystkim:

1) nadzór nad realizacją obowiązujących umów w zakresie utrzymania zieleni miejskiej;

2) prowadzenie spraw w zakresie konserwacji i utrzymania zasobów zieleni miejskiej na terenach będących w utrzymaniu ZUK, a w tym:

 • sporządzanie inwentaryzacji i prowadzenie ewidencji miejskich terenów zieleni,
 • analiza potrzeb w zakresie  pielęgnacji zieleni miejskiej,
 • planowanie i realizacja nowych nasadzeń drzew, krzewów, bylin, roślin jednorocznych i kwiatów,
 • aranżacja nowych terenów zieleni miejskiej,
 • renowacja istniejących terenów zielonych,
 • przeprowadzanie kontroli kondycji zdrowotnej drzew i krzewów oraz zabiegów pielęgnacyjno-chirurgicznych,
 • wnioskowanie do właściwych organów o wydanie zezwolenia na wyrąb drzew i krzewów, a w tym współpraca z Miejskim Architektem, wydziałami Urzędu Miejskiego,
 • współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie i Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie rewitalizacji zieleni usytuowanej w obszarach objętych strefą konserwatorską i wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków;

3) współpraca ze Strażą Miejską oraz zarządcami nieruchomości w zakresie utrzymania zieleni;

4) przygotowywanie propozycji rozwoju terenów zieleni miejskiej, a w tym przygotowywanie koncepcji, wizualizacji,  projektów wraz z określeniem szacunkowych kosztów;

5) uzgadnianie i opiniowanie nowych inwestycji miejskich, w zakresie planowanych nasadzeń, doboru małej architektury, budowy oraz miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie miasta a w tym: czynny udział w realizacji prowadzonych inwestycji, udział w odbiorach, przeglądach gwarancyjnych, przekazaniach placów budowy i innych;

6) nadzór nad utrzymaniem w stałej sprawności technicznej i estetycznej elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej (ławek, pojemników na odpady, ogrodzeń, ujęć wody, murków, fontann, tablic, schodów, itp.), a w tym planowanie i realizacja prac utrzymaniowych, remontowych, demontaż elementów przeznaczonych do likwidacji;

7)  inicjowanie i realizacja remontów i  modernizacji obiektów,

8) przygotowywanie wniosków do miasta o przeprowadzenie inwestycji, modernizacji obiektów, w zakresie wykraczającym poza remonty realizowane przez ZUK,

9) wyłanianie wykonawcy w trybie zapytań ofertowych, przygotowywanie części merytorycznej SIWZ dla zamówień realizowanych na tym stanowisku;

10) załatwianie spraw zgłaszanych przez mieszkańców miasta w zakresie przypisanych kompetencji;

11) przestrzeganie dyscypliny budżetowo-finansowej, w tym racjonalne planowanie i wykorzystywanie przydzielonych środków finansowych  i majątkowych;

12) planowanie i realizacja rocznego planu finansowo – rzeczowego w zakresie wydatków i przychodów związanych z realizacją powierzonych zadań, montaż finansowy zadań w ujęciu wieloletnim, analiza i sprawozdawczość;

13) gromadzenie i przetwarzanie informacji w zakresie realizowanych zadań;

14) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń, decyzji w zakresie realizowanych zadań;

15) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania  środków z funduszy Unii Europejskiej, WFOŚiGW itp. oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Stargard;

16) organizowanie kampanii, akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie działań Zarządu Usług Komunalnych, przygotowywanie materiałów i informacji dla prasy;

17) udział w przygotowywaniu i redagowaniu strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu;

18) opracowywanie, przygotowywanie i dystrybucja materiałów oraz działań promocyjnych Miasta;

19) promowanie działań ZUK

20) przestrzeganie przepisów RODO.

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV) – bez wizerunku i bez nr PESEL,

2) list motywacyjny,

3) informacje o  posiadanym wykształceniu,

4) informacje  o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

5) informacje o  stażu pracy ,

6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).

 

 1. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do:

1)   złożenia dokumentów aplikacyjnych, wymienionych w punkcie 7 w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze  ds. utrzymania czystości i porządku”; na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji;

2)   złożenia dokumentów w terminie do dnia 03.06.2022 r.  do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie) osobiście w godzinach 7.00-15.00 w sekretariacie Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35, pokój 203 lub przesłania pocztą; rozpatrywane będą dokumenty, które wpłyną  w ustalonym terminie.

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Uwaga:

 • Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Aplikacje, niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane;
 • Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie  przy ul. Pierwszej Brygady 35  II piętro;
 • kandydaci są zobowiązani do udziału w drugim etapie naboru – rozmowie kwalifikacyjnej;
 • o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2022 r.  wyniósł 6,67 %.

Informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji

Informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zarząd Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie (dalej ZUK).

Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u Nas Inspektor Ochrony Danych – dr Marlena Płonka, z którą można kontaktować się pod adresem: iod@zuk-stargargd.pl

Szczegółowe informacje (na temat przetwarzania danych osobowych):

Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO w związku z art. 22 1kodeksu pracy).

Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa do dostępu do danych rekrutacyjnych.

Państwa dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Przysługują Państwu następujące prawa: (1) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych (3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (4) prawo do usunięcia danych osobowych (5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych

w Stargardzie