Polityka Ochrony Danych

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, iż Państwa dane zbierane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r.

Inspektor Ochrony Danych

Szanowni Państwo,

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z powołanym u nas Inspektorem Ochrony Danych dr Marleną Płonką pod adresem email: iod@zuk-stargard.pl

Poniżej informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie (ZUK) przy ul. Pierwszej Brygady 35, (73-110) Stargard.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych dr Marlenę Płonkę, z którą można kontaktować się wysyłając:

Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas:

 • wykonywania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym tj. prowadzenia obsługi administracyjnej zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wypełniania zadań polegających na zapewnieniu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz pobieraniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych zadań wskazanych w naszym Statucie,
 • wykonywania zawartych z nami umów,
 • wizyty na naszej stronie internetowej,
 • nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym wskazanych w naszym Statucie – na podstawie art. 6 ust.  lit. e RODO;
 • w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
 • w celu wykonywania zawartych z nami umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy zuk@zuk-stargard.pl lub na adres siedziby Administratora.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi ZUK zawarł umowę powierzenia danych i w związku z realizacją naszych zadań statutowych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

W przypadku zawartych umów, dane będziemy przechowywali dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń, lecz nie dłużej niż wynika to z przepisów o obowiązku ich archiwizowania.

W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe  zawarte są w punktach I i II)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do:

 • realizacji nałożonych na nas zadań wykonywanych w interesie publicznym tj. prowadzenia obsługi administracyjnej zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wypełniania zadań polegających na zapewnieniu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i pobieraniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wykonywania zawartych z nami umów,
 • kontaktowania się z Państwem w zakresie realizowanych przez nas zadań.

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone dane w logach serwera wykorzystywane są tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, związanych z bezpieczeństwem serwera i strony internetowej. Czytaj więcej…

Prowadzimy profil na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/zukstargard/

w celu kontaktowania się z jego użytkownikami oraz prezentowaniu naszej działalności, a także w celach statystycznych i analitycznych – realizując w ten sposób nasz prawnie uzasadniony interes zg. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Za pośrednictwem portalu przeprowadzamy konkursy i akcje przybliżające naszą działalność, przy czym jeśli użytkownik bierze w nich udział, to odbywa się to dobrowolnie.

Do przetwarzania danych osobowych użytkownika dochodzi podczas odwiedzin naszego profilu na FB, w tym wejścia w interakcje na naszym profilu poprzez polubienie, skomentowanie czy przesłanie wiadomości – polubienia i komentarze są widoczne dla innych użytkowników.

Dane osobowe przechowywane są u nas do czasu zgłoszenia sprzeciwu na ich dalsze przetwarzanie -odbywa się to poprzez odkliknięcie „lubię” lub usunięcie komentarza do wpisu, po czym przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na nas szczególnymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Portal społecznościowy FB posiada własne polityki ochrony danych, więc przetwarzanie danych widocznych na naszym profilu podlega również tymże politykom, przy czym szczegółowe ich zasady dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

W przypadku zmian w przepisach prawnych lub naszych procedurach przetwarzania danych osobowych, Polityka Ochrony Danych będzie modyfikowana. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj.