Polityka Ochrony Danych

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, iż Państwa dane zbierane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r.

Inspektor Ochrony Danych

Szanowni Państwo,

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z powołanym u nas Inspektorem Ochrony Danych dr Marleną Płonką pod adresem email: iod@zuk-stargard.pl

Poniżej informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie (ZUK) przy ul. Pierwszej Brygady 35, (73-110) Stargard.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych dr Marlenę Płonkę, z którą można kontaktować się wysyłając:

Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas:

 • wykonywania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym tj. prowadzenia obsługi administracyjnej zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wypełniania zadań polegających na zapewnieniu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz pobieraniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych zadań wskazanych w naszym Statucie,
 • wykonywania zawartych z nami umów,
 • wizyty na naszej stronie internetowej,
 • nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym wskazanych w naszym Statucie – na podstawie art. 6 ust.  lit. e RODO;
 • w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
 • w celu wykonywania zawartych z nami umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy zuk@zuk-stargard.pl lub na adres siedziby Administratora.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi ZUK zawarł umowę powierzenia danych i w związku z realizacją naszych zadań statutowych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

W przypadku zawartych umów, dane będziemy przechowywali dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń, lecz nie dłużej niż wynika to z przepisów o obowiązku ich archiwizowania.

W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe  zawarte są w punktach I i II)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do:

 • realizacji nałożonych na nas zadań wykonywanych w interesie publicznym tj. prowadzenia obsługi administracyjnej zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wypełniania zadań polegających na zapewnieniu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i pobieraniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wykonywania zawartych z nami umów,
 • kontaktowania się z Państwem w zakresie realizowanych przez nas zadań.

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone dane w logach serwera wykorzystywane są tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, związanych z bezpieczeństwem serwera i strony internetowej. Czytaj więcej…

W przypadku zmian w przepisach prawnych lub naszych procedurach przetwarzania danych osobowych, Polityka Ochrony Danych będzie modyfikowana. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj.