Miejsca zagospodarowania odpadów – stan aktualny

WYKAZ MIEJSC ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA STARGARD (sporządzony w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469.).

Zgodnie z art. 9e ust. 2 i art. 9ea ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w związku z uchwałą Nr XVIII/321/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z  dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028 i uchwałą Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z  dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028 (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2017r. poz. 445) odpady zielone zebrane przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zmieszane odpady komunalne i odpady zielone odebrane przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Stargard, obowiązkowo muszą być przekazywane bezpośrednio do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych działających w ramach zachodniego regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rys. Region zachodni z graficznym rozmieszczeniem istniejących i planowanych instalacji RIPOK – źródło WPGO 2016-2022

Wykaz instalacji RIPOK do obsługi regionu zachodniego oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi w przypadku awarii lub braku możliwości przyjmowania odpadów z innych przyczyn przez którąkolwiek z instalacji regionalnych.

Nazwa i adres instalacji
RIPOK

Podmiot zarządzający instalacją RIPOK

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi
regionu zachodniego

INSTALACJE MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW

Instalacja MBP

Leśno Górne 12
72-004 Tanowo

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych

Leśno Górne 12
72-004 Tanowo

Instalacja MBP,
ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin

Instalacja MBP,
ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35,71-005 Szczecin

Instalacja MBP,
Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa

Instalacja MBP,
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

Instalacja MBP,
Słajsino 30, 72-200 Nowogard

Instalacja MBP

ul. Księżnej Anny 11
70-671 Szczecin

PREZERO JANTRA Sp. z o.o.

ul. Księżnej Anny 11
70-671 Szczecin

Instalacja MBP,
Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

Instalacja MBP,
ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35,
71-005 Szczecin

Instalacja MBP,
Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa

Instalacja MBP,
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

Instalacja MBP,
Słajsino 30, 72-200 Nowogard

Instalacja MBP
ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35
71-005 Szczecin

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.
ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35
71-005 Szczecin

Instalacja MBP,
Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

Instalacja MBP,
ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin

Instalacja MBP,
Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa

Instalacja MBP,
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

Instalacja MBP,
Słajsino 30, 72-200 Nowogard

Instalacja MBP Łęczyca
73-112 Stara Dąbrowa

BIOSTAR Sp. z o.o.
ul. Bogusława IV 15
73-110 Stargard

Instalacja MBP,
Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

Instalacja MBP,
ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin

Instalacja MBP,
ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35,
71-005 Szczecin

Instalacja MBP,
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

Instalacja MBP,
Słajsino 30, 72-200 Nowogard

Instalacja MBP
Dalsze 36
74-300 Myślibórz

EKO-MYŚL Sp. z o.o.
Dalsze 36
74-300 Myślibórz

Instalacja MBP,
Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

Instalacja MBP,
ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin

Instalacja MBP,
ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35,
71-005 Szczecin

Instalacja MBP,
Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa

Instalacja MBP,
Słajsino 30, 72-200 Nowogard

Instalacja MBP
Słajsino 30
72-200 Nowogard

Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30
72-200 Nowogard

Instalacja MBP,
Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

Instalacja MBP,
ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin

Instalacja MBP,
ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35,
71-005 Szczecin

Instalacja MBP,
Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa

Instalacja MBP,
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

KOMPOSTOWNIE ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

Kompostownia
ul. Księżnej Anny 11
70-671 Szczecin

PREZERO JANTRA Sp. z o.o.
ul. Księżnej Anny 11
70-671 Szczecin

Kompostownia,
Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa

Kompostownia,
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

Kompostownia,
Słajsino 30, 72-200 Nowogard

Kompostownia Łęczyca
73-112 Stara Dąbrowa

BIOSTAR Sp. z o.o.
ul. Bogusława IV 15
73-110 Stargard

Kompostownia,
ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin

Kompostownia,
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

Kompostownia,
Słajsino 30, 72-200 Nowogard

Kompostownia
Dalsze 36
74-300 Myślibórz

EKO-MYŚL Sp. z o.o.
Dalsze 36
74-300 Myślibórz

Kompostownia,
ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin

Kompostownia,
Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa

Kompostownia,
Słajsino 30, 72-200 Nowogard

Kompostownia
Słajsino 30
72-200 Nowogard

Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30
72-200 Nowogard

Kompostownia,
ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin

Kompostownia,
Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa

Kompostownia,
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

SKŁADOWISKA ODPADÓW INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Łęczyca
73-112 Stara Dąbrowa

BIOSTAR Sp. z o.o.
ul. Bogusława IV 15
73-110 Stargard

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
Słajsino 30, 72-200 Nowogard

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Dalsze 36
74-300 Myślibórz

EKO-MYŚL Sp. z o.o.

Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
Słajsino 30, 72-200 Nowogard

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Słajsino 30
72-200 Nowogard

Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30
72-200 Nowogard

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa