Pasy drogowe

Tereny miejskie powierzone Zarządowi do utrzymania w czystości i porządku zajmują łącznie ok. 175 060 m2 chodników ścieżek rowerowych i placów oraz ok. 104 km dróg gminnych wraz z miejscami postojowymi, zatokami autobusowymi, wysepkami i przejściami dla pieszych, które leżą w granicach pasa drogowego.

Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych jest obowiązkiem zarządcy drogi, natomiast oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej należy do obowiązku jednostki użytkujących teren służący komunikacji publicznej, czyli do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Stargardzie. W celu utrzymania czystości na drogach miejskich ustawiane są kosze uliczne. Należy pamiętać, że kosze te nie służą do wrzucania niesegregowanych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.