Nieruchomości niezamieszkałe objęte gminnym systemem

W dniu 29 września 2020 r. na sesji Rady Miejskiej podjęte zostały uchwały wprowadzające dość istotne z punktu widzenia szczelności gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zmiany. Najistotniejszą jest objęcie od 1 stycznia 2021 r. gminnym systemem lokali handlowo usługowych znajdujących się w zabudowie wielorodzinnej mieszanej.

Objęcie gminnym systemem nieruchomości mieszanych (tj. stanowiących w części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – tzw. lokale użytkowe) pozwoli na:

 • rozwiązanie problemów lokalizacyjnych zgłaszanych przez zarządców nieruchomości, związanych z brakiem możliwości wyodrębnienia osobnych miejsc na pojemniki dla przedsiębiorców;
 • umożliwienie przedsiębiorcom segregacji odpadów i ich odbiór bezpośrednio z nieruchomości;
 • odbiór odpadów jednym transportem i z jednego pojemnika wspólnego dla mieszkańców jak i właścicieli lokali użytkowych, co rozwiąże wiele problemów np.:
  a) często podnoszonego braku miejsca na dodatkowe pojemniki do segregacji odpadów,
  b) właściciele nieruchomości mieszanych nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów na utwardzenie dodatkowych miejsc pod pojemniki, czy rozbudowanie altan,
  c) przedsiębiorcy nie zostaną obciążeni dodatkowym kosztem zakupu nowych pojemników do segregacji,
  d) wyeliminowane zostaną przypadki podrzucania przez nieuczciwe osoby odpadów do pojemników.

Nieruchomość mieszana to nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, na której powstają odpady komunalne.
Gminnym systemem gospodarowania odpadami zostaną objęci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w lokalu znajdującym się w zabudowie mieszanej wielorodzinnej.

Nie. Gminnym systemem objęci zostaną wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w lokalu znajdującym się w zabudowie wielorodzinnej.
Uchwała nr XX/231/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne określa którzy przedsiębiorcy zostaną objęci gminnym systemem, a którzy będą wyłączeni.

Tutaj znajdziesz interesującą Cię uchwałę: Akty prawne

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie zostaną objęci następujący przedsiębiorcy oraz miejsca:

 1. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zabudowie typowo niezamieszkałej;
 2. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zabudowie jednorodzinnej;
 3. Cmentarze, świetlice miejskie, domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
 4. Placówki szkolno-oświatowe;
 5. Zakłady i ośrodki pobytu tymczasowego, a w tym m.in.: szpitale, hotele, bursy szkolne, internaty, jednostki wojskowe i koszary;
 6. Zakłady karne;
 7. Sklepy o powierzchni powyżej 300 m2, w których prowadzona jest działalność handlowa detaliczna i hurtowo-detaliczna w branży spożywczej lub o przeważającym spożywczym kierunku działalności.

Uchwała nr XX/231/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 4752)

Tutaj znajdziesz interesującą Cię uchwałę: Akty prawne

 1. Przeanalizuj dotychczas zawartą umowę na odbiór odpadów;
 2. Zapoznaj się z przepisami w zakresie funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wszystkie niezbędne uchwały znajdziesz w zakładce Akty prawne
 3. Podejmij działania mające na celu rozwiązanie umowy w zakresie dotyczącym odbioru odpadów komunalnych, które będą odbierane w ramach systemu od przedsiębiorców (za wyjątkiem odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności);
 4. Zgłoś Wspólnocie Mieszkaniowej dane niezbędne do naliczenia właściwej opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1) Przedsiębiorca objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:
– nie będzie zawierał umowy na odbiór odpadów komunalnych,
– opłatę będzie miał naliczaną w deklaracji naliczającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– deklarację za przedsiębiorcę złoży Wspólnota Mieszkaniowa lub Spółdzielnia Mieszkaniowa,

2) Objęcie przedsiębiorców gminnym systemem pozwoli na rozwiązanie problemów lokalizacyjnych dla miejsc gromadzenia odpadów. Na nieruchomościach mieszanych zarówno mieszkańcy jak i przedsiębiorcy objęci systemem będą korzystać ze wspólnych pojemników na odpady i jednego wspólnego miejsca do gromadzenia odpadów.

U przedsiębiorcy powstają dwa rodzaje odpadów:

odpady komunalne powstające w wyniku bytności pracowników – te odpady u określonej grupy przedsiębiorców zostaną objęte odbiorem w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności – przedsiębiorca musi zapewnić odbiór tych odpadów we własnym zakresie

Od przedsiębiorców w ramach gminnego systemu będą odbierane wyłącznie odpady komunalne, tj.:
– odpady zmieszane,
– bioodpady (odpady kuchenne i odpady zielone) za wyjątkiem odpadów gastronomicznych,
– odpady opakowaniowe w postaci: papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i opakowania szklane.

Przedsiębiorcy, którzy od 1 stycznia zostaną objęci gminnym systemem powinni przeanalizować dotychczas zawarte umowy na odbiór odpadów i zweryfikować zapisy dotyczące rozwiązania tych umów oraz podjąć działania mające na celu rozwiązanie umowy w zakresie dotyczącym odbioru odpadów komunalnych wskazanych powyżej.

Deklaracje naliczające opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarówno w imieniu mieszkańców jak i przedsiębiorców składać będzie Wspólnota Mieszkaniowa lub Spółdzielnia Mieszkaniowa. Przedsiębiorco pamiętaj aby przekazać Wspólnocie dane niezbędne do właciwego naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do selektywnego zbierania odpadów zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości, niezależnie od tego czy są objęci  gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi czy odpady zobowiązani są przekazywać w ramach odrębnych umów.

Wszystkie zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikają z przepisów prawa miejscowego. Aktualne uchwały znajdziesz w zakładce Akty prawne

Uchwały kształtujące gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi:

 1. uchwała ws. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 2. uchwała ws. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Stargard;
 3. uchwała ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
 5. uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;
 6. uchwała w sprawie uchwalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński.

Przedsiębiorcy, którzy nie będą objęci gminnym systemem pozostaną na dotychczasowych zasadach, a więc będą zobowiązani posiadać umowę na odbiór odpadów (zmieszanych i zebranych selektywnie) zawartą z dowolnie wybranym przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej. Szczegółowy opis  znajduje się w zakładce Nieruchomości niezamieszkałe nieobjęte gminnym systemem

Każdego właściciela nieruchomości obowiązuje segregacja odpadów.

Rejestr Działalności Regulowanej dostępny jest TUTAJ

Stawki opłat za pojemnik dla przedsiębiorców i wysokości opłat:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wyniosą:
1) za pojemnik 60 dm3 – 3,70 zł;
2) za pojemnik 80 dm3 – 4,93 zł;
3) za pojemnik 120 dm3 – 7,40 zł;
4) za pojemnik 240 dm3 – 14,80 zł;
5) za pojemnik 360 dm3 – 22,20 zł;
6) za pojemnik 770 dm3 – 47,48 zł;
7) za pojemnik 1100 dm3 – 67,83 zł;
8) za pojemnik 2000 dm3 – 123,33 zł:
9) za pojemnik 2500 dm3 – 154,17 zł.

Podczas wyliczenia wysokości opłat dla tych nieruchomości niezbędne jest uwzględnienie częstotliwości odbioru odpadów oraz wskaźników średniej tygodniowej  ilości odpadów  komunalnych  wytwarzanych na nieruchomościach – co zostało określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Stargard.
Tym samym, dla przykładu, w lokalach handlowych, zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych, oraz w odniesieniu do biur oraz w ulicznych punktach konsumpcyjnych będzie to na każde 4 osoby wykonujące w nich pracę:
–  80 dm3 dla odpadów zmieszanych i odpadów w postaci papieru oraz odpadów tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych,
– 60 dm3 dla odpadów szkła i odpadów ulegających biodegradacji,

W przypadku natomiast gdy praca wykonywana jest przez nie więcej niż  2 osoby:
–  60 dm3 dla odpadów zmieszanych i odpadów w postaci papieru oraz odpadów tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych,
– 40 dm3 dla odpadów szkła i odpadów ulegających biodegradacji,

UWAGA!
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zabudowie typowo niezamieszkałej, lub w zabudowie jednorodzinnej pozostaną na dotychczasowych zasadach, a więc będą zobowiązani posiadać umowę na odbiór odpadów (zmieszanych i zebranych selektywnie) zawartą z dowolnie wybranym przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.