Wycinki i przycinki drzew i krzewów

W przypadku chęci zgłoszenia konieczności wycinki lub przycinki drzew lub krzewów na terenach zieleni miejskiej (cmentarze komunalne, parki, skwery i zieleńce miejskie) należy przygotować wniosek zawierający następujące informacje:

  • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy)
  • lokalizację drzewa lub krzewu,
  • uzasadnienie konieczności wycinki lub przycinki,
  • opcjonalnie: dokumentację fotograficzną, szkic sytuacyjny

Zarząd Usług Komunalnych nie podejmuje samodzielnych decyzji o wyrębie, Wydanie zezwolenia w formie decyzji administracyjnej leży po stronie  Starosty Stargardzkiego lub Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.