Obowiązki właścicieli nieruchomości

Każdy właściciel jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie swojej nieruchomości m.in. poprzez wyposażenie swojej nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, usuwanie odpadów. Obowiązki identyczne jak na właścicielu spoczywają również na współwłaścicielach, użytkowniku wieczystym, zarządcy, dzierżawcy lub innym podmiocie władającym nieruchomością.

Obowiązki Właścicieli nieruchomości:

  • zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach
  • odśnieżanie i sprzątanie części nieruchomości służącej do użytku publicznego z częstotliwością zapewniającą utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku.
  • odśnieżanie i sprzątanie chodników położonych wzdłuż nieruchomości zgodnie z art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) oraz wjazdów na posesję zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068)

Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach gminy określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 t.j.) oraz „Regulamin utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Stargard Szczeciński” (Uchwała nr XII/119/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015 r.).