Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – RDR

Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

W związku z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza prowadzić taką działalność.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek na prowadzenie takiej działalności na terenie Gminy Miasta Stargard powinien być złożony do Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Przedsiębiorca otrzymuje numer rejestrowy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać: [kliknij, aby pobrać wniosek]

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości
 • 50 zł – wpis do rejestru działalności regulowanej;
 • 25 zł – dokonanie zmian we wpisie do rejestru działalności regulowanej;
 • 17 zł – wydanie zaświadczenia na żądanie strony ubiegającej się o zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu (art. 217 § 1 i 2 ust. 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.)

Wydanie zaświadczenia z urzędu o dokonaniu wpisu do działalności regulowanej – jest bezpłatne !

Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 17.

 1. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)

„Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz w przepisach wydanych na podstawie 9d ust. 2 tej ustawy.”

Oświadczenie powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Podmiot, który zajmuje się prowadzeniem działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.

Szczegółowe wymagania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca jest obowiązany złożyć do Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy. Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie wykreśla z rejestru z urzędu w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania przez Przedsiębiorcę działalności objętej wpisem.

Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:

 1. przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym;
 2. przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
 3. stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej przyjmowane są w:
Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35 (budynek ZNTK) pokój 203, codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00.

Kontakt:
Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
ul. Pierwszej Brygady 35 (budynek ZNTK); pokój 203
73-110 Stargard
tel.: 091 834 18 30 lub 48