Regulamin parków

Park jest miejscem użyteczności publicznej, w związku z tym wszystkie osoby przebywające w parku obowiązane są korzystać z niego zgodnie z przeznaczeniem w myśl obowiązującego prawa i zasad współżycia społecznego a w szczególności przestrzegać:

1. Zakazów:
– spożywania napojów alkoholowych na terenie parku;
– zaśmiecania terenu parku;
– niszczenia krzewów i drzewostanu oraz szaty roślinnej parku; dewastowania elementów stałego wyposażenia parku tj. ławek, urządzeń placu zabaw dla dzieci, lamp oświetleniowych itp.;
– rozpalania ognisk na terenie parku;
– niszczenia tablic informacyjnych umieszczonych na terenie parku.

2. Nakazów:
– przestrzegania istniejącego oznakowania w zakresie prawa o ruchu drogowym,
– wyrzucania śmieci do koszy znajdujących się na terenie parku.

Osoby naruszające obowiązujące przepisy podlegają karze w myśl ustawy z dnia 26 października 1982 r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Oz.U. Nr 35, poz.230, z 1984r. Nr 34, poz.184, z l987r. Nr 33, poz. 180, z 1989r. Nr 35, poz.192, z 1990r. Nr 34, poz.190; Nr 73, poz.431, z 199l r. Nr 73, poz.321; Nr 94, poz.419) oraz Kodeksu Wykroczeń – ustawa z dnia 20 maja 197lr.(Oz.U. Nr 12, poz.114, z 198lr. Nr 24, poz.124, z 1982r. Nr 16, poz.125, z 1983r. Nr 6,poz.35; Nr 44, poz.203, z 1984r. Nr 54, poz.275, z 1985r. Nr 16, poz.60; Nr 23, poz.100, z 1986r. Nr 39, poz.193, z 198Br. Nr 20, poz.135; Nr 41, poz.324, z 1989r. Nr 34, poz.180, z 1990r. Nr 51, poz.297, Nr 72, poz.422, Nr 86, poz.504, z 199lr. Nr 75, poz.332; Nr 91, poz.408 oraz z 1992r. Nr 24, poz.101).

UCHWAŁA Nr LXIV/361/93 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 1 czerwca 1993 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu porządkowego parków miejskich
[ POBIERZ PLIK ]

Załącznik do uchwały Nr LXIV/361/93 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 1 czerwca 1993 roku.
REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z PARKU
[ POBIERZ PLIK ]