Deklaracje

DEKLARACJE NALICZAJĄCE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Od 1 lipca 2013 r. zmienił się system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard. Nieruchomości zamieszkałe zostały objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (GSGOK). W związku z tym, właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani są złożyć do Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie deklarację naliczającą opłatę za gospodarowanie odpadami.

KTO SKŁADA DEKLARACJĘ

Zabudowa jednorodzinna
Deklarację składa Właściciel Nieruchomości

Przez właściciela nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zabudowa wielorodzinna
Deklarację składa Właściciel Nieruchomości

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

W związku z tym, że GSGOK objęte są nieruchomości zamieszkałe – to fakt zamieszkiwania danej nieruchomości zobowiązuje właściciela do złożenia deklaracji i naliczenia odpowiedniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za zamieszkiwanie nieruchomości
od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami winna być naliczana wg metody od powierzchni lokalu mieszkalnego na drukach będących załącznikami do uchwały Nr XXIV/271/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 grudnia 2012r. (Dzu. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013r. poz. 746 i 1684) – niezależnie od tego kiedy jest składana.

Za zamieszkiwanie nieruchomości
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.

opłata za gospodarowanie odpadami winna być naliczana wg metody od gospodarstwa domowego na drukach będących załącznikami do uchwały Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego
z 2015r. poz. 4257) niezależnie od tego kiedy jest składana.

Za zamieszkiwanie nieruchomości
od 1 stycznia 2020 r.

opłata za gospodarowanie odpadami winna być naliczana wg metody od gospodarstwa domowego na drukach będących załącznikami do uchwały Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego
z 2019r. poz. 5858).

Do uchwały Nr XI/137/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019r. poz. 5858) załączone są 4 istotne załączniki:

G-M_STA-J – wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy;

G-M_STA-W – wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy;

G-M_STA-1 – wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stanowiący ważny dodatkowy dokument, w którym wpisywani są współwłaściciele nieruchomości.

Wzór oświadczenia o danych pozwalających naliczyć opłatę w poszczególnych lokalach budynku wielorodzinnego. W załączniku wpisywane są wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku oraz pozostałe informacje niezbędne do naliczenia opłaty tj. rodzaj prowadzonego gospodarstwa.

Pobierz druk deklaracji

WAŻNE: JEDNA DEKLARACJA SKŁADANA JEST NA JEDNĄ NIERUCHOMOŚĆ – DOTYCZY TO ZARÓWNO BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH JAK I WIELORODZINNYCH.

Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części
w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI:

Nowa deklaracja

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację naliczającą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca .

Zmiana deklaracji

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, tak jak dotychczas, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wówczas deklarację składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z art. 6m ust. 4 i 5, w przypadku śmierci członka rodziny, istnieje możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy wstecz od dnia tego zdarzenia 

 • DEKLARACJE SKŁADAJĄ WSZYSCY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH,

Przez właściciela nieruchomości – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością..

 • W IMIENIU WŁAŚCICIELI LOKALI MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ – DEKLARACJĘ SKŁADA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA LUB SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową (art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Ponadto, w przypadku gdy obowiązki ustawy dotyczą więcej niż jednego podmiotu dopuszcza się wprowadzenie tzw. umowy, w której wskazuje się podmiot obowiązany do wykonywania zapisów ustawy (art. 2, ust. 2 pkt 2a ustawy).

SKŁADANIE DEKLARACJI – PODPIS POD DEKLARACJĄ:

W przypadku deklaracji złożonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową:

 • Podmiot zobowiązany: Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Podpis: Członkowie zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Podstawa: wpis w KRS

W przypadku składania deklaracji przez Wspólnotę Mieszkaniową:

 • Podmiot zobowiązany: Wspólnota Mieszkaniowa
 • Podpis: Członkowie zarządu nieruchomością wspólną
 • Podstawa: uchwała powołująca członków zarządu nieruchomością wspólną

W przypadku składania deklaracji przez Pełnomocnika:

 • Podmiot zobowiązany: właściciel nieruchomości
 • Podpis: Pełnomocnik (osoba / osoby posiadające pełnomocnictwo od właściciela nieruchomości lub od członków zarządu określonych w uchwale powołującej członków zarządu)
 • Podstawa: Dokument pełnomocnictwa (na zasadach ogólnych dotyczących składania pełnomocnictw) oraz uchwała powołująca członków zarządu w przypadku reprezentowania  członków zarządu)

W przypadku składania deklaracji przez osobę wskazaną w umowie, w której określono podmiot obowiązany do wykonywania zapisów ustawy (na podstawie art. 2, ust. 2 pkt 2a ustawy);
Dotyczy przypadków gdy obowiązki ustawy dotyczą więcej niż jednego podmiotu.

 • Podmiot zobowiązany: osoba lub osoby wskazane w umowie
 • Podpis: osoba lub osoby wskazane w umowie
 • Podstawa: umowa o której mowa w art. 2, ust.2 pkt 2a ustawy, w formie pisemnej

PEŁNOMOCNICTWO

Każdy właściciel nieruchomości ma prawo udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania go przed organem administracji samorządowej jakim jest Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie.

W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika – należy przedłożyć PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnictwo winno zostać zawarte na ustalonym wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów 1 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw.

Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz właściciela nieruchomości w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 • ORYGINAŁ CZY KSEROKOPIA?

Organowi do akt sprawy należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

 • KTO MOŻE ZOSTAĆ PEŁNOMOCNIKIEM?

Zgodnie z art. 137 §1 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna – nie jest dopuszczalnie udzielanie pełnomocnictw osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną. W takim przypadku pełnomocnikiem powinien być np. członek zarządu spółki administrującej wspólnotą.

 • OPŁATY ZA PEŁNOMOCNICTWO

Według przepisów ustawy o opłacie skarbowej opłacie tej podlegają dokumenty potwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy).

Opłatę za udzielone pełnomocnictwo wnosi się w Urzędzie gminy właściwym dla siedziby Organu w którym przedkłada się pełnomocnictwo. W przypadku składania pełnomocnictwa w Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie, opłatę za pełnomocnictwo należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Stargardzie ul. Czarnieckiego 17 lub w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim.

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 ) wysokość opłaty wynosi 17 zł

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani nadal posiadać umowy o odbiór odpadów komunalnych, zawarte z jednostką wywozową posiadającą wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.