Harmonogramy odbioru odpadów

Właściciele nieruchomości zobowiązani są przekazywać odpady komunalne z nieruchomości do odbioru z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie pojemników oraz niedopuszczenie do rozkładu zgromadzonych odpadów.

Minimalne częstotliwości opróżniania pojemników zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

Lp. Rodzaj odpadu Minimalna częstotliwość
odbioru odpadów
Miejsce
odbioru odpadów
1 Odpady niesegregowane
zmieszane
nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu wskazane przez właściciela
nieruchomości miejsce
gromadzenia odpadów (należy zapewnić bezpośredni dojazd pojazdu specjalistycznego odbierającego odpad, a w przypadku braku możliwości zapewnienia bezpośredniego dojazdu, odpady zgromadzone w urządzeniach przeznaczonych do ich zbierania należy wystawić w miejscu, do którego jest zapewniony dojazd)
+ EKOPUNKT
2 Odpady selektywnie zbierane
tj. odpady z papieru, tworzyw sztucznych,
metalu, opakowań wielomateriałowych i szkła
nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc
3 Odpady zielone

nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października i co najmniej co dwa tygodnie w okresie od listopada do marca

Meble i inne odpady wielkogabarytowe z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej jeden raz w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu do ZUK
5 Odpady remontowe
i rozbiórkowe (3m3 w okresie trzech lat)
w razie zaistnienia potrzeby EKOPUNKT
6 Odpady niebezpieczne po 1.07.2013 r.
– w razie zaistnienia potrzeby
EKOPUNKT
7 Niepotrzebne leki w razie zaistnienia potrzeby Apteka+ EKOPUNKT
8 Odpady biodegradowalne-kuchnne nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października i co najmniej co dwa tygodnie w okresie od listopada do marca wskazane przez właściciela
nieruchomości miejsce gromadzenia
odpadów (należy zapewnić bezpośredni dojazd pojazdu specjalistycznego odbierającego odpad, a w przypadku braku możliwości zapewnienia bezpośredniego dojazdu, odpady zgromadzone w urządzeniach przeznaczonych do ich zbierania należy wystawić w miejscu, do którego jest zapewniony dojazd)+EKOPUNKT
9. Opony (w limicie 8 opon na trzy lata) w razie zaistnienia potrzeby – od 01.01.2021 r. EKOPUNKT

Wskazane powyżej odpady (z wyjątkiem odpadów remontowych i niebezpiecznych) będą odbierane od właścicieli nieruchomości, przez operatora, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady będą odbierane z nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru sporządzonym przez operatora.

Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów
selektywnych dla nieruchomości wielorodzinnych
PAPIER

Harmonogram odbioru odpadów
selektywnych dla nieruchomości wielorodzinnych
METAL, TWORZYWO SZTUCZNE, SZKŁO

Harmonogram odbioru odpadów
segregowanych oraz odpadów zielonych
dla zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej do pierwszego piętra

Harmonogram odbioru odpadów
wielkogabarytowych

Harmonogram odbioru odpadów
kuchennych

Harmonogram odbioru
choinek

Worki z odpadami (z naklejonym kodem kreskowym) należy wystawić do godz. 6:00 w dniu odbioru przed posesją, w altanie śmietnikowej lub w miejscu gromadzenia odpadów, do których zapewniony jest bezpośredni dojazd i dostęp pracowników odbierających odpady.

W przypadku niewywiązania się z zadeklarowanej selektywnej zbiórki, odpady zostaną odebrane, jako zmieszane zgodnie z harmonogramem dla odpadów zmieszanych i zostanie naliczona podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami.

Informacje techniczne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi oraz harmonogramów odbioru poszczególnych frakcji można uzyskać u Operatora systemu tj w:

Biurze Obsługi Mieszkańców (BOM)

ul. Bogusława IV 15; 73-110 Stargard

tel. (91) 577 01 69 lub 519-546-990/969/940

Sprawdź: godziny otwarcia

e-mail: biuro.obslugi@biostar.stargard.pl

W Biurze Obsługi Mieszkańców można m.in. pobrać worki, kody kreskowe, zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowy odbiór odpadów, albo zamówić usługę transportu odpadów remontowych.

Wszelkie wnioski, interwencje i skargi dotyczące funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy kierować do Zarządzającego systemem tj. do:

Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie

Pierwszej Brygady 35 ; 73 -110 Stargard

Biura Obsługi Klienta (BOK)

tel. 91 834 18 39 lub 40 (I piętro; pok. 103)

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

e-mail: zuk@zuk-stargard.pl