Harmonogramy odbioru odpadów

Właściciele nieruchomości zobowiązani są przekazywać odpady komunalne z nieruchomości do odbioru z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie pojemników oraz niedopuszczenie do rozkładu zgromadzonych odpadów.

Minimalne częstotliwości opróżniania pojemników zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

Lp. Rodzaj odpadu Minimalna częstotliwość
odbioru odpadów
Miejsce
odbioru odpadów
1 Odpady niesegregowane
zmieszane
nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu wskazane przez właściciela
nieruchomości miejsce
gromadzenia odpadów (należy zapewnić bezpośredni dojazd pojazdu specjalistycznego odbierającego odpad, a w przypadku braku możliwości zapewnienia bezpośredniego dojazdu, odpady zgromadzone w urządzeniach przeznaczonych do ich zbierania należy wystawić w miejscu, do którego jest zapewniony dojazd)
+ EKOPUNKT
2 Odpady selektywnie zbierane
tj. odpady z papieru, tworzyw sztucznych,
metalu, opakowań wielomateriałowych i szkła
nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc
3 Odpady zielone

nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października i co najmniej co dwa tygodnie w okresie od listopada do marca

Meble i inne odpady wielkogabarytowe z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej jeden raz w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu do ZUK
5 Odpady remontowe
i rozbiórkowe (3m3 w okresie trzech lat)
w razie zaistnienia potrzeby EKOPUNKT
6 Odpady niebezpieczne po 1.07.2013 r.
– w razie zaistnienia potrzeby
EKOPUNKT
7 Niepotrzebne leki w razie zaistnienia potrzeby Apteka+ EKOPUNKT
8 Odpady biodegradowalne-kuchnne nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października i co najmniej co dwa tygodnie w okresie od listopada do marca wskazane przez właściciela
nieruchomości miejsce gromadzenia
odpadów (należy zapewnić bezpośredni dojazd pojazdu specjalistycznego odbierającego odpad, a w przypadku braku możliwości zapewnienia bezpośredniego dojazdu, odpady zgromadzone w urządzeniach przeznaczonych do ich zbierania należy wystawić w miejscu, do którego jest zapewniony dojazd)+EKOPUNKT
9. Opony (w limicie 8 opon na trzy lata) w razie zaistnienia potrzeby – od 01.01.2021 r. EKOPUNKT

Wskazane powyżej odpady (z wyjątkiem odpadów remontowych i niebezpiecznych) będą odbierane od właścicieli nieruchomości, przez operatora, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady będą odbierane z nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru sporządzonym przez operatora.

Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów
wielkogabarytowych

Harmonogram odbioru
choinek

W okresie od 1 listopada do 31 marca odpady ulegające biodegradacji:

– trwa, liście (brązowe worki) będą odbierane co dwa tygodnie (TYGODNIE NIEPARZYSTE ROKU) w pozostałym okresie roku 1 raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem odbioru.

– odpady kuchenne będą odbierane co dwa tygodnie (TYGODNIE PARZYSTE ROKU) w pozostałym okresie roku 1 raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem odbioru.

Worki z odpadami (z naklejonym kodem kreskowym) należy wystawić do godz. 6:00 w dniu odbioru przed posesją, w altanie śmietnikowej lub w miejscu gromadzenia odpadów, do których zapewniony jest bezpośredni dojazd i dostęp pracowników odbierających odpady.

W przypadku niewywiązania się z zadeklarowanej selektywnej zbiórki, odpady zostaną odebrane, jako zmieszane zgodnie z harmonogramem dla odpadów zmieszanych i zostanie naliczona podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami.

Informacje techniczne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi oraz harmonogramów odbioru poszczególnych frakcji można uzyskać u Operatora systemu tj w:

Biurze Obsługi Mieszkańców (BOM)

ul. Bogusława IV 15; 73-110 Stargard

tel. (91) 577 01 69 lub 519-546-990/969/940

Sprawdź: godziny otwarcia

e-mail: biuro.obslugi@biostar.stargard.pl

W Biurze Obsługi Mieszkańców można m.in. pobrać worki, kody kreskowe, zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowy odbiór odpadów, albo zamówić usługę transportu odpadów remontowych.

Wszelkie wnioski, interwencje i skargi dotyczące funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy kierować do Zarządzającego systemem tj. do:

Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie

Pierwszej Brygady 35 ; 73 -110 Stargard

Biura Obsługi Klienta (BOK)

tel. 91 834 18 39 lub 40 (I piętro; pok. 103)

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

e-mail: zuk@zuk-stargard.pl