Odpady z nieruchomości niezamieszkałych

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (tj. szkoły, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą) zobowiązani są prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi, w szczególności w oparciu o zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Stargard, ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Odpady powstające na nieruchomościach niezamieszkałych

Odpady komunalne

wytwarzane w wyniku bytności pracowników
(np. butelki po wodzie, chusteczki higieniczne, ogryzki, skórki od banana)

obowiązki:
– wyposażenie nieruchomości w pojemniki, utrzymanie pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym,
– zawarcie umowy na odbiór odpadów (zmieszanych i segregowanych) z przedsiębiorca posiadającym wpis do RDR,
– segregacja odpadów na pięć podstawowych frakcji odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady (w podziale na odpady zielone i odpady kuchenne) oraz odpady zmieszane,
– w przypadku kontroli posiadanie umowy oraz dowodów uiszczania opłat za usługę odbioru odpadów.

Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności

Odpady niebędące komunalnymi
(np. toner, stary komputer, wyposażenie biurowe, odpady remontowe, inne specjalistyczne odpady w zależności od branży, itp.)

obowiązki:
– wpis do bazy danych odpadowych, jeśli prowadzona działalność tego wymaga. Sprawdź na stronach ministerialnych: BDO
– postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania, w tym ograniczanie masy powstających odpadów,
– zapewnienie odbioru odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności (dowody: umowy, karty przekazania odpadów itp.),
– selektywne zbieranie odpadów.

Uwaga: od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej mieszanej będą objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawdź zakładkę Nieruchomości niezamieszkałe objęte gminnym systemem

Zobacz również:

Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowalnymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

–Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. Zgodnie z zasadą bliskości – w miejscu ich wytworzenia.

–Odzysk, o którym mowa wyżej, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku.

Działania zmierzające do właściwej gospodarki odpadami:

–1. Ograniczanie masy odpadów;

–2. Przetwarzanie odpadów w miejscu ich powstawania , a jeśli to niemożliwe przekazanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady;

–3. Zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych (dokumenty: umowa na odbiór opadów z przedsiębiorca posiadającym wpis do RDR, dowody wpłat za świadczenie tych usług).
Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny w podziale na następujące frakcje:
– odpady zmieszane
– papier
– szkło
– plastik
– bioodpady w podziale na odpady zielone i odpady kuchenne

–4. Zapewnienie odbioru odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności (dokumenty: dowody uiszczania opłat za te usługi, karty przekazania odpadów), np.
– odpady niebezpieczne (komputery, tonery, baterie itp.),
– odpady wielkogabarytowe np. meble, biurka, krzesła itp.(np. biura),
– odpady medyczne (przychodnia, gabinety lekarskie),
– odpady remontowe, gruz.

–5. Selektywne zbieranie odpadów i właściwe przygotowanie ich do odbioru w miejscu gromadzenia odpadów

–6. Przekazywanie odpadów podmiotom świadczącym usługę odbioru odpadów

Od 1 stycznia 2020 roku ewidencję odpadów nalezy prowadzić tylko i wyłącznie poprzez  rejestr BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Każdy posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencjonowanie odpadów ma zapewnić ilościową i jakościową kontrolę odpadów wytwarzanych, przekazywanych, transportowanych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych. Ewidencja odpadów zapewnia także kompleksową kontrolę w zakresie obrotu odpadami.

Ustawodawca wprowadził również szereg odstępstw od obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach dotyczy to:

1) wytwórców:

a) odpadów komunalnych,

b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 (wpis do rejestru z urzędu dokonany przez Marszałka województwa)

2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 (osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, korzystające z odpadów na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku)

3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 (podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach)

4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów [kliknij aby otworzyć]

Ewidencję odpadów prowadzi się za pomocą dwóch rodzajów dokumentów:

  • kart ewidencji odpadów
  • kart przekazania odpadów.

Karta ewidencji odpadu to dokument prowadzony w systemie rocznym, który poświadcza postępowanie z odpadem od momentu, kiedy znalazł się on w posiadaniu przedsiębiorcy, do chwili, gdy odpad poddano procesom przetworzenia lub został on przekazany kolejnym posiadaczom odpadów, prowadzi się ją odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz miejsca prowadzenia działalności. Kartę ewidencji odpadów sporządza podmiot, który wytwarza i gospodaruje odpadami.

Natomiast karta przekazania odpadu to jednorazowy dokument, który potwierdza wyłącznie przekazanie odpadu kolejnemu posiadaczowi odpadów.

Pod obowiązek rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru-BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru-BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie  Baza Danych Odpadowych

Sprawdź czy musisz mieć wpis do rejestru BDO