Odpady z nieruchomości niezamieszkałych

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (tj. szkoły, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą) zobowiązani są prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi, w szczególności w oparciu o zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Stargard, ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Odpady powstające na nieruchomościach niezamieszkałych

Odpady komunalne

wytwarzane w wyniku bytności pracowników
(np. butelki po wodzie, chusteczki higieniczne, ogryzki, skórki od banana)

obowiązki:
– wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz utrzymanie pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym,
– zawarcie umowy na odbiór odpadów (zmieszanych i segregowanych) z przedsiębiorca posiadającym wpis do RDR,
– segregacja odpadów na pięć podstawowych frakcji odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady (w podziale na odpady zielone i odpady kuchenne) oraz odpady zmieszane,
– w przypadku kontroli posiadanie umowy oraz dowodów uiszczania opłat za usługę odbioru odpadów.

Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności

Odpady nie będące komunalnymi
(np. toner, stary komputer, wyposażenie biurowe, odpady remontowe, inne specjalistyczne odpady w zależności od branży, itp.)

obowiązki:
– wpis do bazy danych odpadowych, jeśli prowadzona działalność tego wymaga. Sprawdź na stronach ministerialnych: BDO
– postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania, w tym ograniczanie masy powstających odpadów,
– zapewnienie odbioru odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności (dowody: umowy, karty przekazania odpadów itp.),
– selektywne zbieranie odpadów.

Gmina Miasto Stargard objęła gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyłacznie nieruchomości zamieszkałe. W związku z tym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych  nie wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy, lecz są zobowiązani posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych z jednostką odbierającą odpady komunalne posiadającą wpis do rejestru – na zasadzie wolnego wyboru. Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zależą od podpisanej umowy z wybranym odbiorcą, jednakże nie może być rzadsza niż określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard.

Obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tj. pochodzącymi z części socjalnej firm.:

 1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 2. selektywne zbieranie powstałych odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi w § 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard;
 3. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w tym zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałych przy wyposażaniu nieruchomości w pojemniki, przeznaczony do zbierania odpadów, uwzględnia średnią tygodniową ilość wytwarzanych zmieszanych odpadów, wynoszącą:

 1. w szkołach wszelkiego typu – 3 dm3 na każdego ucznia, studenta i pracownika;
 2. w żłobkach i przedszkolach – 3 dm3 na każde dziecko i pracownika;
 3. lokalach handlowych – 12 dm3 na każdego przedsiębiorcę lub pracownika;
 4. w lokalach gastronomicznych – 20 dmna każde miejsce konsumpcyjne;
 5. w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika o pojemności minimalnej 40 dm;
 6. w ulicznych punktach konsumpcyjnych – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 dm3;
 7. w zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 12 dm3 na każdego pracownika;
 8. w szpitalach, hotelach i innych placówkach codziennego pobytu itp. – 20 dm na jedno łóżko;
 9. na targowiskach – 120 dm3 na każdy punkt handlowy;
 10. na terenie zespołu garaży – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 dmna każde 10 garaży;
 11. na terenie ogrodów działkowych – 20 dmna każdą działkę na terenie ogrodów działkowych, w okresie od 1 marca do 31 października i 2 dmpoza tym okresem.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, wyposaża nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów o pojemności odpowiedniej do ilości wytwarzanych odpadów, nie mniejszej jednak niż wynika to ze wskaźników określonych regulaminie.

Odpady zmieszane przekazuje  do odbioru z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na dwa tygodnie. Natomiast odpady selektywnie zbierane tj. odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych i szkła, przekazuje do odbioru z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu.

Zarząd Usług Komunalnych prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy. Wyznaczeni pracownicy ZUK mogą przeprowadzić kontrolę dotyczącą sposobu gromadzenia odpadów komunalnych na danej nieruchomości oraz poprosić o przedstawienie potwierdzenia uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz umowy z podmiotem odbierającym odpady komunale.

Zobacz również:

Właściciele nieruchomości mieszanych czyli w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej zobowiązani są jednocześnie do:

 1. uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;
 2. indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z jednostką wywozową – na część nieruchomości niezamieszkałej ( jak wyzej).

Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowalnymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

–Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. Zgodnie z zasadą bliskości – w miejscu ich wytworzenia.

–Odzysk, o którym mowa wyżej, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku.

Działania zmierzające do właściwej gospodarki odpadami:

–1. Ograniczanie masy odpadów;

–2. Przetwarzanie odpadów w miejscu ich powstawania , a jeśli to niemożliwe przekazanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady;

–3. Zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych (dokumenty: umowa na odbiór opadów z przedsiębiorca posiadającym wpis do RDR, dowody wpłat za świadczenie tych usług).
Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny w podziale na następujące frakcje:
– odpady zmieszane
– papier
– szkło
– plastik
– bioodpady w podziale na odpady zielone i odpady kuchenne

–4. Zapewnienie odbioru odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności (dokumenty: dowody uiszczania opłat za te usługi, karty przekazania odpadów), np.
– odpady niebezpieczne (komputery, tonery, baterie itp.),
– odpady wielkogabarytowe np. meble, biurka, krzesła itp.(np. biura),
– odpady medyczne (przychodnia, gabinety lekarskie),
– odpady remontowe, gruz.

–5. Selektywne zbieranie odpadów i właściwe przygotowanie ich do odbioru w miejscu gromadzenia odpadów

–6. Przekazywanie odpadów podmiotom świadczącym usługę odbioru odpadów

Od 1 stycznia 2020 roku ewidencję odpadów nalezy prowadzić tylko i wyłącznie poprzez  rejestr BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Każdy posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencjonowanie odpadów ma zapewnić ilościową i jakościową kontrolę odpadów wytwarzanych, przekazywanych, transportowanych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych. Ewidencja odpadów zapewnia także kompleksową kontrolę w zakresie obrotu odpadami.

Ustawodawca wprowadził również szereg odstępstw od obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach dotyczy to:

1) wytwórców:

a) odpadów komunalnych,

b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 (wpis do rejestru z urzędu dokonany przez Marszałka województwa)

2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 (osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, korzystające z odpadów na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku)

3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 (podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach)

4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów [kliknij aby otworzyć]

Ewidencję odpadów prowadzi się za pomocą dwóch rodzajów dokumentów:

 • kart ewidencji odpadów
 • kart przekazania odpadów.

Karta ewidencji odpadu to dokument prowadzony w systemie rocznym, który poświadcza postępowanie z odpadem od momentu, kiedy znalazł się on w posiadaniu przedsiębiorcy, do chwili, gdy odpad poddano procesom przetworzenia lub został on przekazany kolejnym posiadaczom odpadów, prowadzi się ją odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz miejsca prowadzenia działalności. Kartę ewidencji odpadów sporządza podmiot, który wytwarza i gospodaruje odpadami.

Natomiast karta przekazania odpadu to jednorazowy dokument, który potwierdza wyłącznie przekazanie odpadu kolejnemu posiadaczowi odpadów.

Pod obowiązek rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru-BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru-BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie  Baza Danych Odpadowych

Sprawdź czy musisz mieć wpis do rejestru BDO