Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Stargard nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Celem działania Zarządu jest realizacja zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, polegających na organizowaniu oraz zapewnieniu ciągłego i nieprzerwalnego zaspakajania potrzeb wspólnoty samorządowej – miasta Stargard w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami w ramach zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymania czystości i porządku oraz pielęgnacji zieleni na drogach gminnych oraz innych terenach publicznych miasta.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Zarządzanie zintegrowanym systemem gospodarki odpadami komunalnymi wraz z prowadzeniem obsługi administracyjnej systemu, a w tym m.in.:
  – zapewnienie właścicielom nieruchomości ciągłości odbioru odpadów komunalnych, transportu oraz przekazania do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  – przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego,
  – prowadzenie gminnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  – prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
  – weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji,
  – wydawanie decyzji administracyjnych,
  – pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  – prowadzenie postępowania przedegzekucyjnego,
  – nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom zagospodarowującym te odpady,
  – przygotowanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych, zawieranie umów oraz nadzór nad ich realizacją,
  – utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym wskazywanie miejsc gdzie mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
  – nadzór i kontrola nad całym systemem, w tym kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów,
  – zarządzanie pozostałymi komponentami systemu (np. systemem selektywnej zbiórki odpadów),
  – sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz innych sprawozdań,
  – sporządzenie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
 2. Utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych oraz innych, powierzonych jednostce terenach miejskich;
 3. Zarządzanie powierzonymi jednostce do utrzymania terenami zieleni miejskiej;
 4. Realizacja pozostałych obowiązków Gminy, niewymienionych w niniejszym statucie, w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.