Sprawozdania podmiotów wpisanych do RDR i punktów skupu

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy podmiotu:
I. odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Stargard;
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na podstawie umowy z gminą i jednocześnie na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości, przekazuje dwa oddzielne sprawozdania.

II. prowadzącego punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Stargard (PSZOK);

III. prowadzącego punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Stargard (zbierające odpady komunalne np. skupy).

Podmioty te składają sprawozdania elektronicznie przez system BDO.

Wszystkie wyżej wymienione podmioty składają sprawozdanie roczne za 2022 r. – do 31 stycznia 2023 r.

Nie obowiązują już sprawozdania półroczne, ani sprawozdania w wersji papierowej.

Obowiązek osiągnięcia poziomów odzysku

Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych następujących poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

I. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w wysokości co najmniej 50% wagowo – za 2020 r.;

II. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej 70% wagowo – za 2020 r.

III. ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
– do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYLICZENIA POZIOMÓW ODZYSKU

I. Poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania-TR, a w tym masę odpadów ulegających biodegradacji odebranych ze strumienia odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości, przekazanych do składowania – MOUBR, oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Natomiast masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995r.- OUB1995 oblicza się na podstawie wzoru:

OUB1995 =  (0,155*Lm+0,047*Lw)*Uo[Mg]

gdzie:

Lm liczba mieszkańców miasta Stargard w 1995r. według danych GUS wynosi 73 254

Uo – udział podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy stanowi iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez ten podmiot i łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy.

Łączna masa niesegregowanych  odpadów komunalnych odebranych z obszaru całej Gminy Miasto Stargard w 2019 r.  wyniosła 19025,714 Mg. Informacje dotyczące łącznej masy odpadów niesegregowanych odebranych z terenu miasta Stargard w poszczególnych latach znajdują się w zakładce Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Łączna masa niesegregowanych  odpadów komunalnych odebranych z obszaru całej Gminy Miasto Stargard w II półroczu 2019 r.  wyniosła 9678,6270 Mg.

Uwaga: Jeżeli w danym roku sprawozdawczym udział gminy / podmiotu odbierającego odpady nie zmienił się, wówczas do obliczania Uo bierzemy pod uwagę dane za cały rok poprzedzający rok sprawozdawczy, jeżeli udział podmiotu zmienił się (zwiększył lub zmniejszył należy zastosować dane z II półrocza roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

Aby prawidłowo obliczyć TR konieczne jest obliczenie wskaźnika uwzględniającego zmiany demograficzne D.

D =      LR
———-
L1995

Gdzie LR – liczba mieszkańców na obszarze gminy w roku 2020 – 61 736
L 1995 – liczba mieszkańców na obszarze gminy wg. danych GUS z 1995 r. – 73 254
Uwaga: obliczonego współczynnika D nie należy zaokrąglać.

Zobacz:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412).

II. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – Ppmts oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Aby obliczyć łączną masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych – Mwpmts, wyrażoną w Mg, należy skorzystać ze wzoru:

Mwpmts =  Mo*Umpmts,

gdzie:

Mo- łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- należy tu podać sumę wszystkich odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z grupy 17.

Umpmts udział łączny odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych; przedmiotowy udział można określić na podstawie:

1) aktualnego KPGO 2022, który wynosi – 49,3% lub

2) na podstawie na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy lub podmiotu, o którym mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z morfologią odpadów komunalnych wykonaną dla miasta Stargard w opracowaniu „Badanie składu morfologicznego i frakcyjnego strumieni odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Miasta Stargard z dnia 28.02.2017 r.”, udział łączny odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych wynosi 24,47% .

Zobacz:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167).

III. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zobacz:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167).

Zobacz również:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439.)

WAŻNE PRZY WYPEŁNIANIU SPRAWOZDANIA:

  1. Należy prawidłowo wpisywać kody odpadów oraz masę (do 4 miejsc po przecinku);
  2. Należy wskazać instalację ostateczną zwracając uwagę na pełen zapis jej nazwy;
  3. Konieczne jest podanie właściwego procesu jakiemu odpady zostały poddane;
  4. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do RDR w dziale dotyczącym wskazania masy odpadów podanych recyklingowi należy wyszczególnić odpady:
    – odebrane poddane recyklingowi (tzw. czysty surowiec),
    – wysegregowane z innych frakcji odpadów.