Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

UWAGA: W związku ze stanem epidemii, EKOPUNKT i BOM od dnia 26.03.2020 r. są zamknięte do odwołania.
Szczegółowe informacje o tym jak pobrać worki na gruz na stronie internetowej Operatora systemu

Na terenie miasta Stargard funkcjonuje jeden stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) tzw. EKOPUKT zlokalizowany przy ul. Bogusława IV 15, do którego mieszkańcy objęci systemem, mogą dostarczać bezpłatnie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym, których chcieliby się pozbyć szybciej, nie czekając na ustalony przez operatora termin odbioru.

EKOPUNKT (PSZOK)

ul. Bogusława IV 15, 73-110 Stargard

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Tu oddasz wszystkie, powstające w gospodarstwach domowych, odpady zebrane selektywnie (za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych).

Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (PZON) 

Tu oddasz odpady niebezpieczne, a w tym m.in.: elektrosprzęty, baterie, przeterminowane leki, igły itp.

Zbieranie niepotrzebnych i przeterminowanych leków w aptekach

Apteki przyjmują od mieszkańców przeterminowane lekarstwa. Sprawdź niżej wykaz aptek zaangażowanych w program.

EKOPUNKT czynny jest

od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r. i od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
w dni robocze od 7:00 do 17:00
od 01.05.2020 r. do 30.09.2020 r.
w dni robocze, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 7:00 do 17:00
w każdą pracującą środę miesiąca od 8:00 do 18:00

w soboty: od 8:00 do 14:00,
w niedzielę i święta – nieczynny;

Do EKOPUNKTU przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Stargard, dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • drewno,
 • odpady zielone (trawa, liście),
 • opakowania wielomateriałowe,
 • metale,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady z remontów i rozbiórek w ilości 3m3 w skali 3 lat,
 • opony,
 • popiół.

W ramach EKOPUNKTU funkcjonuje również:

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), w którym przyjmowane są:

 • rozpuszczalniki,
 • kwasy,
 • alkalia,
 • odczynniki fotograficzne,
 • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • urządzenia zawierające freony,
 • oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne.

UWAGA!!!
EKOPUNKT nie przyjmuje:

 • odpadów z innej gminy,
 • odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych,
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów innych niż komunalne.

Zbiórka niepotrzebnych i przeterminowanych leków w stargardzkich aptekach

Zobacz: Wykaz aptek biorących udział w akcji

W ramach zbiórki w aptekach zbierane są niepotrzebne leki w postaci: tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub  luzem, maści, proszków, syropów, kropli, roztworów w szczelnych pojemnikach.

Nie odbieramy: aerozoli i termometrów. Odpady te można przynieść do PZON przy ul. Bogusława IV 15.

Uwaga: igły i zastrzyki nie kwalifikują się do odpadów medycznych i nie mogą być zbierane w jednym pojemniku z lekami.

IGŁY I ZASTRZYKI

Odpady powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,  powinny być zbierane selektywnie w odrębnym specjalistycznym pojemniku na tego rodzaju odpady (pojemniki te można zakupić w niektórych aptekach oraz przez internet) lub w innym zabezpieczonym przed otwarciem pojemniku opisanym w czytelny sposób np. „IGŁY” i dostarczone do PZON.