Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

EKOPUNKT (PSZOK)

ul. Bogusława IV 15, 73-110 Stargard

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Tu oddasz wszystkie, powstające w gospodarstwach domowych, odpady zebrane selektywnie (za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych).

Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (PZON) 

Tu oddasz odpady niebezpieczne, a w tym m.in.: elektrosprzęty, baterie, przeterminowane leki, igły itp.

Zbieranie niepotrzebnych i przeterminowanych leków i igieł w aptekach

Apteki przyjmują od mieszkańców przeterminowane lekarstwa a także igły i strzykawki pochodzące z gospodarstw domowych. Sprawdź niżej wykaz aptek zaangażowanych w program.

EKOPUNKT czynny jest

od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r. i od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
w dni robocze od 7:00 do 17:00
od 01.05.2020 r. do 30.09.2020 r.
w dni robocze, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 7:00 do 17:00
w każdą pracującą środę miesiąca od 8:00 do 18:00

w soboty: od 8:00 do 14:00,
w niedzielę i święta – nieczynny;

Do EKOPUNKTU przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Stargard, dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • drewno,
 • odpady zielone (trawa, liście),
 • opakowania wielomateriałowe,
 • metale,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady z remontów i rozbiórek w ilości 3m3 w skali 3 lat,
 • opony,
 • popiół.

W ramach EKOPUNKTU funkcjonuje również:

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), w którym przyjmowane są:

 • rozpuszczalniki,
 • kwasy,
 • alkalia,
 • odczynniki fotograficzne,
 • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • urządzenia zawierające freony,
 • oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne.

UWAGA!!!
EKOPUNKT nie przyjmuje:

 • odpadów z innej gminy,
 • odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych,
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów innych niż komunalne.

W stargardzkich aptekach można oddawać niepotrzebne i przeterminowane leki a także od niedawna igły i strzykawki, które pochodzą z gospodarstw domowych.

Zobacz: Wykaz aptek biorących udział w akcji

W ramach zbiórki w aptekach zbierane są niepotrzebne leki w postaci: tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub  luzem, maści, proszków, syropów, kropli, roztworów w szczelnych pojemnikach. A także igły i strzykawki czyli odpady medyczne o ostrych końcach które zostały zużyte w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi.

Nie odbieramy: aerozoli i termometrów. Odpady te można przynieść do PZON przy ul. Bogusława IV 15.

Uwaga: igły i zastrzyki nie mogą być zbierane w jednym pojemniku z lekami.

LISTA DO POBRANIA

IGŁY I ZASTRZYKI

Odpady powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,  powinny być zbierane selektywnie w odrębnym specjalistycznym pojemniku na tego rodzaju odpady (pojemniki te można zakupić w niektórych aptekach oraz przez internet) lub w innym zabezpieczonym przed otwarciem pojemniku opisanym w czytelny sposób np. „IGŁY” i dostarczone do PZON lub aptek biorących udział w akcji.