Pojemniki i worki na odpady

Każda nieruchomość (zamieszkała i niezamieszkała) musi być obowiązkowo wyposażona w pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Stosuje się pojemniki zamykane, stalowe lub z tworzyw sztucznych o minimalnej pojemności 60 dm3.

SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKOWA
Odpady segregowane należy zbierać w odpowiednich workach lub pojemnikach

Do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych należy stosować:

 1. pojemniki stalowe, siatkowe lub z tworzyw sztucznych o minimalnej pojemności 120 dm3;
 2. worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 80 dm3;
 3. worki na odpady remontowe o minimalnej pojemności 1m3;
 4. kontenery stalowe do gromadzenia gruzu i innych odpadów o minimalnej pojemności 3 m3.

Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.

POJEMNIKI I WORKI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH

Operator systemu zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom pojemników i worków, za pomocą których następował będzie odbiór odpadów komunalnych.

Zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna do czterech gospodarstw domowych, lub w przypadku zabudowań do pierwszego piętra:

 1. pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych o pojemności co najmniej 60 dm³,
 2. pojemniki do zbierania bioodpadów o pojemności co najmniej 120 dm³,
 3. worki do zbierania odpadów segregowanych o pojemności co najmniej 80 dm³;

Zabudowa wielorodzinna:

 1. pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i bioodpadów o pojemności co najmniej 120 dm³,
 2. pojemniki do zbierania odpadów segregowanych opakowaniowych o pojemności co najmniej 1100 dm³.

SEGREGACJA OD 01.01.2020 r.

 • POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI: suchy papier, tektura, kartony;
 • POJEMNIK / WOREK ŻÓŁTY: opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe: opakowania metalowe;
 • POJEMNIK / WOREK ZIELONY: szklane opakowania,;
 • POJEMNIK BRĄZOWY: odpady kuchenne w postaci resztek żywności;
 • WOREK BRĄZOWY: odpady zielone w postaci drobnych gałązek, kwiatów, trawy i liści.
 • POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE: odpady, których nie da się wysegregować powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane (np. kości, pampersy…)

Odpady komunalne w postaci odpadów budowlanych i rozbiórkowych przyjmowane są wyłącznie w ramach funkcjonowania Ekopunktu w ilości nie większej niż 3 m³ w okresie trzech lat. Limit dotyczy odpadów powstałych w jednym gospodarstwie domowym w zabudowie wielorodzinnej lub na jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, przy czym okresy trzyletnie liczy się cyklicznie dla wszystkich nieruchomości wspólnie, począwszy od dnia 1 lipca 2019 roku, niezależnie od daty przekazania odpadów.

Odpady komunalne w postaci odpadów niebezpiecznych, w tym przeterminowane i niewykorzystane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowane są w Ekopunkcie. Poza Ekopunktem, przeterminowane i niewykorzystane leki przyjmowane są w wyznaczonych aptekach.

MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW I WYPOSAŻANIE NIRUCHOMOŚCI W POJEMNIKI

Właściciel nieruchomości rozmieszczając pojemniki powinien uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz możliwość dojazdu do tych pojemników.

W przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do lokalizacji pojemników na terenie własnej nieruchomości, właściciel zobowiązany jest do ustawienia pojemników na innej, sąsiedniej nieruchomości, za zgodą tego właściciela i na zasadach z nim ustalonych.

Wyposażając nieruchomość w pojemniki należy uwzględnić indywidualne potrzeby użytkowników oraz:

 1. średnią tygodniową ilość zmieszanych odpadów wytwarzaną w gospodarstwie domowym, przy założeniu, że średnia tygodniowa ilość zmieszanych odpadów przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 29 dm3 przy prowadzeniu selektywnej zbiórki „u źródła” ;
 2. liczbę osób korzystających z tych pojemników;
 3. częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości, zapewniającą nieprzepełnianie się pojemników.

Do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych należy stosować:

Pojemniki i worki na odpady będą przyporządkowane do danego właściciela nieruchomości poprzez umieszczenie na pojemnikach chipów RFID, a na workach do selektywnej zbiórki kodów kreskowych.

UTRZYMANIE POJEMNIKÓW ORAZ MIEJSC GROMADZENIA ODPADÓW W NALEŻYTYM STANIE SANITARNYM I PORZĄDKOWYM

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), utrzymanie pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów należy do obowiązków właściciela nieruchomości.  Paragraf 7 pkt. 5 uchwały nr XII/119/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5017 ze zm.) wskazuje, że obowiązek ten polega m.in. na zapewnieniu stałej kontroli stanu technicznego i sanitarnego, konserwacji i naprawy pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów, mycia i dezynfekcji w miarę potrzeby.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym m. in. poprzez:

 1. gromadzenie odpadów w pojemnikach przeznaczonych dla danej frakcji odpadów;
 2. nieumieszczanie w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów: śniegu, lodu oraz gorącego żużla i popiołu, a także odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż komunalne;
 3. zamykanie pojemników na odpady;
 4. zapobieganie rozpraszaniu zgromadzonych odpadów;
 5. zapewnienie stałej kontroli stanu technicznego i sanitarnego, konserwacji i naprawy pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów, oczyszczanie i dezynfekowanie.

MYCIE POJEMNIKÓW PRZEZ OPERATORA SYSTEMU

W trosce o utrzymanie pojemników w należytym stanie, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia podczas wyłaniania operatora systemu wpisano wymóg mycia i dezynfekcji pojemników wewnątrz.

 1. Pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów operator będzie mył i dezynfekowało wewnątrz:
 • w przypadku zabudowy wielorodzinnej:
 1. w okresie od 1 listopada do 31 marca: jeden raz,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 31 października: raz w miesiącu,
 3. mycie i dezynfekcja wykonywane będą na zgłoszenie właściciela nieruchomości;
 • w przypadku zabudowy jednorodzinnej:
 1. w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia: jeden raz;
 2. w okresie od 1 maja do 31 października: dwa razy, w odstępach co najmniej dwóch miesięcy,
 3. mycie i dezynfekcja wykonywane będą na zgłoszenie właściciela nieruchomości;
 • duże pojemniki na odpady segregowane (tzw. dzwony) maksymalnie 1 raz w okresie letnim (tj. od maja do września) i jeden raz w okresie zimowym (od października do kwietnia), w tym mycie wewnątrz i na zewnątrz pojemnika. Mycie i dezynfekcja wykonywane będą na zgłoszenie właściciela nieruchomości.

Termin mycia może być zmieniony po uzgodnieniu z operatorem.

Mycie i dezynfekcja wykonywane są na wcześniejsze zgłoszenie właściciela nieruchomości.

Właściciel nieruchomości ma możliwość zamówienia dodatkowego mycia i dezynfekcji pojemników, która jest realizowana na podstawie odrębnego zlecenia pomiędzy właścicielem nieruchomości, a Operatorem systemu.

Wykonawca ww. usługę rozlicza bezpośrednio z zamawiającym, przy czym cena nie może przekroczyć ceny maksymalnej, tj.:

 • 100 zł netto za jednoczesne umycie dwóch pojemników o pojemności 120-240 dm3;
 • 150 zł netto za umycie jednego pojemnika o pojemności 1100 dm3;
 • 200 zł netto za umycie pojemnika na odpady segregowane o pojemności większej
  niż 1100 dm3.

Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM), w którym mieszkańcy mogą m.in. pobierać worki, kody kreskowe, zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowy odbiór odpadów, wymianę lub mycie pojemników.

OPERATOR SYSTEMU
Bio Star  Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM)
Bogusława IV 15, 73-110 Stargard
tel. (91) 577 01 69

Sprawdź: godziny otwarcia