Załącznik do uchwały Nr XXI/237/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 września 2012 r.

Statut Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie

§ 1.
1. Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim, zwany dalej „Zarządem” stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Stargard Szczeciński nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Podstawę prawną działania Zarządu stanowią:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.);
4) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);
5) ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
6) niniejszy statut.

§ 2.
1. Zarząd nosi nazwę Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim.
2. Siedziba Zarządu znajduje się w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35.

§ 3.
Organem tworzącym Zarząd jest Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim.

§ 4.
Bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta Stargard Szczeciński.

§ 5.
Celem działania Zarządu jest realizacja zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, polegających na organizowaniu oraz zapewnieniu ciągłego i nieprzerwalnego zaspakajania potrzeb wspólnoty samorządowej – miasta Stargard Szczeciński w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami w ramach zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymania czystości i porządku oraz pielęgnacji zieleni na drogach gminnych oraz innych terenach publicznych miasta.

§ 6.
1. Zarząd realizuje zadania własne gminy określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych obowiązujących przepisach.
2. Do zadań Zarządu należy realizacja zadań określonych w ust. 1, a w szczególności:
1) utworzenie i zarządzanie zintegrowanym systemem gospodarki odpadami komunalnymi wraz z prowadzeniem obsługi administracyjnej systemu, a w tym m.in.:
a) zapewnienie właścicielom nieruchomości ciągłości odbioru odpadów komunalnych, transportu oraz przekazania do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b) przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego;
c) prowadzenie gminnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
Załącznik do uchwały Nr XXI/237/2012
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 25 września 2012r.
d) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
e) weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji;
f) wydawanie decyzji administracyjnych;
g) pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
h) prowadzenie postępowania przedegzekucyjnego;
i) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom zagospodarowującym te odpady;
j) przygotowanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych, zawieranie umów oraz nadzór nad ich realizacją;
k) utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym wskazywanie miejsc gdzie mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
l) nadzór i kontrola nad całym systemem, w tym kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów;
m) zarządzanie pozostałymi komponentami systemu (np. systemem selektywnej zbiórki odpadów);
n) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz innych sprawozdań;
o) sporządzenie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
2) utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych oraz innych, powierzonych jednostce terenach miejskich;
3) zarządzanie powierzonymi jednostce do utrzymania terenami zieleni miejskiej;
4) realizacja pozostałych obowiązków Gminy, niewymienionych w niniejszym statucie, w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.

§ 7.
1. Zarządem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, który jest odpowiedzialny za prawidłową jego działalność, przestrzeganie przepisów prawa i postanowień niniejszego statutu.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Stargard Szczeciński.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński.
4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński.
5. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński w razie stwierdzenia, że decyzja dyrektora jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje dyrektora do jej zmiany lub cofnięcia.
6. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński ma prawo zawiesić dyrektora w jego czynnościach w wypadku, gdy dalsze pełnienie przez niego funkcji stanowi istotne naruszenie prawa lub zagraża podstawowym interesom Zarządu.
7. W razie zawieszenia dyrektora w czynnościach Prezydent Miasta Stargard Szczeciński wyznacza tymczasowego dyrektora.
8. Zasady wynagradzania dyrektora ustala Prezydent Miasta Stargard Szczeciński.

§ 8.
Szczegółową organizację wewnętrzną Zarządu określa dyrektor w Regulaminie organizacyjnym, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński.

§ 9.
Rada Miejska dokonuje kontroli i oceny działalności Zarządu.

§ 10.
Zarząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

§ 11.
Działalność Zarządu jest finansowana bezpośrednio z budżetu Miasta, a dochody odprowadzane są na rachunek budżetu Miasta.

§ 12.
Zarząd prowadzi działalność w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków, zwany ,,planem finansowym jednostki budżetowej’’.

§ 13.
Zarząd prowadzi rzetelną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.

§ 14.
1. Zarząd może występować z wnioskami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, przedstawiając w tym celu stosowne projekty.
2. Za rozliczanie projektów, które uzyskają dofinansowanie odpowiedzialny jest dyrektor.

§ 15.
Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 16.
1. Zasady kształtowania środków na wynagrodzenia określają odrębne przepisy.
2. Zarząd stosuje własny zakładowy Regulamin wynagrodzenia, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński.

§ 17.
Mienie Zarządu jest częścią mienia komunalnego miasta Stargard Szczeciński.

§ 18.
Zarząd zarządza mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 19.
Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.