Zadania Gminy Miasto Stargard i właścicieli nieruchomości

W celu zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie miasta – Rada Miejska w Stargardzie uchwaliła akt prawa miejscowego, tj. regulamin utrzymania czystości i porządku.

Regulamin określa:

  • zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonej na obszarze Gminy Miasta Stargard,
  • określa rodzaj urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także zasady ich rozmieszczenia,
  • określa częstotliwość, zasady i sposoby usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
  • określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.