Dzikie wysypiska

Dzikie wysypiska nie posiadają określonej prawem definicji. Jednak jako dzikie wysypisko można ogólnie uznać miejsca, w których nielegalnie składowane lub porzucane są odpady.  Dzikie wysypiska są miejscami niebezpiecznymi i nieprzystosowanymi do składowania odpadów, co stwarza niebezpieczeństwo dla środowiska i dla człowieka. Porzucone w przypadkowych miejscach odpady prowadzą do zanieczyszczenia środowiska, w tym także wód gruntowych. Zagrożenia płynące z powstawania nielegalnych wysypisk śmieci:

Dla środowiska:

 • chemiczne i mikrobiologiczne zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,
 • chemiczne i mikrobiologiczne skażenie gleb sąsiadujących z dzikim wysypiskiem,
 • zanieczyszczenie gleb i wód metalami ciężkimi głównie przez odpady niebezpieczne (zużyte baterie i akumulatory, opakowania z resztkami farb, lakierów, oleju samochodowego, lekami, środkami ochrony roślin),
 • zanieczyszczenie powietrza substancjami lotnymi m.in. siarkowodorem i metanem, który w zetknięciu z powietrzem może powodować samozapłony,
 • wysokie zagrożenie pożarowe,
 • niszczenie walorów estetycznych krajobrazu i niszczenie bioróżnorodności,

Dla człowieka:

 • zagrożenie epidemiologiczne, ze względu na możliwość występowania w odpadach wielu chorobotwórczych szczepów bakterii oraz groźnych grzybów,
 • zagrożenie rozpowszechniania się drobnoustrojów poprzez nadmierny rozwój owadów, gryzoni i ptaków,
 • emisja nieprzyjemnego odoru z gnijących substancji organicznych,

Dla zwierząt:

 • leśne zwierzęta traktują napotkane odpady jako pożywienie. Szczególnie niebezpieczne są zjadane przez nich kawałki plastikowej folii, które powodują zaburzenia przewodu pokarmowego, często kończące się śmiercią zwierzęcia,
 • dla ptaków niebezpieczne są kawałki sznurków z tworzyw sztucznych, które wykorzystywane są jako budulec gniazd. Nitki tworzące sznurek wpijają się mocno w skórę piskląt i często blokują dopływ krwi do kończyn, co powoduje zakażenia oraz często kończy się okaleczeniem lub śmiercią młodych.

Jeśli nielegalne wysypisko śmieci znajduje się na terenie miejskim i nie można znaleźć podmiotu odpowiedzialnego za jego powstanie, musi ono zostać usunięte na zlecenie i koszt ZUK. Od niedawna obowiązuje przepis, dzięki któremu ZUK może pokryć koszty likwidacji dzikich wysypisk z opłat za wywóz śmieci pobieranych od swoich mieszkańców – więc płacimy za to wszyscy.

Natomiast jeśli wysypisko znajduję się na terenie prywatnym, nakaz usunięcia odpadów otrzymuje właściciel lub zarządca terenu, zaś egzekucją obowiązku jego usunięcia zajmuje się Straż Miejska lub policja.

Za „wyrzucanie” w niedozwolonych miejscach odpadów grożą kary grzywny, a obowiązek usunięcia śmieci spoczywa na właścicielu nieruchomości na której takie wysypisko powstało. Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia (art. 7, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 t.j.)).

Zwróćmy więc uwagę czy ktoś nie porzuca odpadów, które wytworzył. Wyjdź z domu, wsiądź na rower lub wyrusz pieszo i pomóż nam zmonitorować nasze miasto.

Monitorować środowisko możesz zawsze i wszędzie:

 • na spacerze,
 • na wyprawie rowerowej,
 • w drodze do szkoły lub sklepu,
 • podczas biegania, ćwiczeń Nordic Walking,
 • na ognisku i wycieczce.

Rozejrzyj się dokoła i sprawdź:

 • czy gdzieś w okolicy nie ma dzikich wysypisk,
 • czy gdzieś na poboczu drogi nie leżą śmieci.

W przypadku zauważenia nielegalnego wyrzucania odpadów należy natychmiast powiadamiać STRAŻ MIEJSKĄ, która podejmie interwencję. Sprawę dzikiego wysypiska można również zgłosić do Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie do osób, które odpowiedzialne są za utrzymanie czystości i porządku w gminie lub na stronie internetowej www.naprawmyto.pl.

Po zlokalizowaniu dzikiego wysypiska zastaną podjęte wszelkie działania identyfikujące odpowiedzialnego za porzucenie odpadów, a następnie wyciągnięte konsekwencje. Osoby odpowiedzialne za powstanie dzikiego wysypiska mogą zostać ukarane finansowo i zostaną zobowiązane do uprzątnięcia odpadów.