Wysokość opłaty za okres od 1 marca 2023 r.

 • Metoda naliczania opłaty:
  – nieruchomości zamieszkałe – od gospodarstwa domowego
  – nieruchomości niezamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej mieszanej – od pojemnika/worka
 • Zróżnicowanie opłat: TAK
 • Dowolność segregacji: NIE

Segregacja odpadów jest obowiązkowa

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Rodzaj gospodarstwa domowego Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
gospodarstwa jednoosobowe 40,00 zł 34,00 zł
gospodarstwa dwuosobowe 72,00 zł 60,00 zł
gospodarstwa wieloosobowe 99,00 zł 83,00 zł

Stawka za brak segregacji wynosi dwukrotność stawki za segregację.

KOMPOSTOWANIE = OGRANICZANIE POWSTAWANIA ODPADÓW = ULGA 10 zł

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie odpadów dla zabudowy jednorodzinnej:

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy będą kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach będą mogli skorzystać z ulgi w wysokości 10,00 zł Aby zadeklarować kompostowanie odpadów i skorzystać z ulgi konieczne jest złożenie nowej deklaracji wg wzoru uchwalonego uchwałą w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Kompostowanie odpadów będzie podlegało kontroli.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej mieszanej

                        Rodzaj pojemnika Stawka
Pojemnik 60 dm3 3,70 zł
Pojemnik 80 dm3 4,93 zł
Pojemnik 120 dm3 7,40 zł
Pojemnik 240 dm3 14,80 zł
Pojemnik 360 dm3 22,20 zł
Pojemnik 770 dm3 47,48 zł
Pojemnik 1100 dm3 67,83 zł
Pojemnik 2000 dm3 123,33 zł
Pojemnik 2500 dm3 154,17 zł

POPRZEDNIE OKRESY ROZLICZENIOWE:

 • Metoda naliczania opłaty:
  – nieruchomości zamieszkałe – od gospodarstwa domowego
  – nieruchomości niezamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej mieszanej – od pojemnika/worka
 • Zróżnicowanie opłat: TAK
 • Dowolność segregacji: NIE

Segregacja odpadów jest obowiązkowa

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Rodzaj gospodarstwa domowego Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
gospodarstwa jednoosobowe 38,00 zł 29,00 zł
gospodarstwa dwuosobowe 68,50 zł 54,50 zł
gospodarstwa wieloosobowe 95,00 zł 75,00 zł

Stawka za brak segregacji wynosi dwukrotność stawki za segregację.

KOMPOSTOWANIE = OGRANICZANIE POWSTAWANIA ODPADÓW = ULGA 4 zł

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie odpadów dla zabudowy jednorodzinnej:

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy będą kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach będą mogli skorzystać z ulgi w wysokości 4,00 zł Aby zadeklarować kompostowanie odpadów i skorzystać z ulgi konieczne jest złożenie nowej deklaracji wg wzoru uchwalonego uchwałą w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Kompostowanie odpadów będzie podlegało kontroli.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej mieszanej

                        Rodzaj pojemnika Stawka
Pojemnik 60 dm3 3,45 zł
Pojemnik 80 dm3 4,60 zł
Pojemnik 120 dm3 6,90 zł
Pojemnik 240 dm3 13,80 zł
Pojemnik 360 dm3 20,70 zł
Pojemnik 770 dm3 44,28 zł
Pojemnik 1100 dm3 63,25 zł
Pojemnik 2000 dm3 115,00 zł
Pojemnik 2500 dm3 143,75 zł

Wysokość opłaty za okres od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

 • Metoda naliczania opłaty:
  – nieruchomości zamieszkałe – od gospodarstwa domowego
  – nieruchomości niezamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej mieszanej – od pojemnika/worka
 • Zróżnicowanie opłat: TAK
 • Dowolność segregacji: NIE

Segregacja odpadów jest obowiązkowa

Rodzaj gospodarstwa domowego Zabudowa  jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
gospodarstwa jednoosobowe 37,00 zł 27,00 zł
gospodarstwa dwuosobowe 64,00 zł 49,00 zł
gospodarstwa wieloosobowe 85,00 zł 65,00 zł

Stawka za brak segregacji wynosi dwukrotność stawki za segregację.

KOMPOSTOWANIE = OGRANICZANIE POWSTAWANIA ODPADÓW = ULGA 4 zł

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie odpadów dla zabudowy jednorodzinnej:

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy będą kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach będą mogli skorzystać z ulgi w wysokości 4,00 zł Aby zadeklarować kompostowanie odpadów i skorzystać z ulgi konieczne jest złożenie nowej deklaracji wg wzoru uchwalonego uchwałą w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Kompostowanie odpadów będzie podlegało kontroli.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej mieszanej

Rodzaj pojemnika Stawka
Pojemnik 60 dm3 3,16 zł
Pojemnik 80 dm3 4,23 zł
Pojemnik 120 dm3 6,32 zł
Pojemnik 240 dm3 12,64 zł
Pojemnik 1100 dm3 58,00 zł
Worek 80 dm3 5,00 zł
Worek 120 dm3 7,50 zł

Wysokość opłaty za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 • Metoda naliczania opłaty: od gospodarstwa domowego
 • Zróżnicowanie opłat: TAK
  – w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego,
  – w zależności od rodzaju zabudowy
 • Dowolność segregacji: NIE

Segregacja odpadów jest obowiązkowa

Rodzaj gospodarstwa domowego Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
gospodarstwa jednoosobowe 37,00 zł 27,00 zł
gospodarstwa dwuosobowe 64,00 zł 49,00 zł
gospodarstwa wieloosobowe 85,00 zł 65,00 zł

Stawka za brak segregacji wynosi dwukrotność stawki za segregację.

KOMPOSTOWANIE = OGRANICZANIE POWSTAWANIA ODPADÓW = ULGA 4 zł

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie odpadów dla zabudowy jednorodzinnej:

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy będą kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach będą mogli skorzystać z ulgi w wysokości 4,00 zł Aby zadeklarować kompostowanie odpadów i skorzystać z ulgi konieczne jest złożenie nowej deklaracji wg wzoru uchwalonego uchwałą w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Kompostowanie odpadów będzie podlegało kontroli.

Wysokość opłaty za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.

 • Metoda naliczania opłaty: od gospodarstwa domowego
 • Zróżnicowanie opłat: TAK
  – w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego,
  – w zależności od rodzaju zabudowy;
 • Dowolność segregacji: TAK

Właściciel nieruchomości może zadeklarować segregację lub brak segregacji odpadów.

 

Rodzaj gospodarstwa domowego

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
Segregacja Brak segregacji Segregacja Brak segregacji
gospodarstwa jednoosobowe 30,00 39,00 20,00 26,00
gospodarstwa dwuosobowe 50,00 65,00 35,00 45,50
gospodarstwa wieloosobowe 60,00 78,00 40,00 52,00

Wysokość opłaty za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

 • Metoda naliczania opłaty: od powierzchni lokalu mieszkalnego
 • Zróżnicowanie opłat: TAK
  – w zależności od wielkości lokalu mieszkalnego,
  – zróżnicowanie powierzchni uzależnione jest od rodzaju zabudowy;
 • Dowolność segregacji: TAK

Właściciel nieruchomości może zadeklarować segregację lub brak segregacji odpadów

Wysokość stawek opłat:

 • w przypadku zadeklarowania w deklaracji chęci segregacji – stawka wynosi 0,50 zł miesięcznie od 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego;
 • w przypadku zadeklarowania w deklaracji braku segregacji – stawka wynosi 0,60 zł miesięcznie od 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego.

Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz ww. stawki.

Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego dla potrzeb ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności: pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania.

Za powierzchnię lokalu mieszkalnego nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału oraz garaży.

Do obliczenia powierzchni uwzględnia się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

W dniu 26 marca 2013 r. Radni Rady Miejskiej w Stargardzie podjęli trzy uchwały, zmieniające podjęte w dniu 18 grudnia 2012 r. uchwały „śmieciowe”, które wprowadziły ograniczenie powierzchni lokali mieszkalnych przyjmowanej do ustalenia wysokości opłaty tj.:

 • do 150 m2 – w przypadku zabudowy jednorodzinnej,
 • do 100 m2– w przypadku zabudowy wielorodzinnej.

Ponadto wprowadzono ograniczenie powierzchni lokali mieszkalnych w zależności do ilości osób zamieszkujących:

 • do 60 m2 – w przypadku zabudowań jednorodzinnych zamieszkałych przez jedną osobę,
 • do 40 m2 – w przypadku lokali w zabudowie wielorodzinnej, zamieszkałych przez jedną osobę,
 • do 120 m2 – w przypadku zabudowań jednorodzinnych zamieszkałych przez dwie osoby,
 • do 80 m2 – w przypadku lokali w zabudowie wielorodzinnej, zamieszkałych przez dwie osoby.

SPOSÓB, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB WNOSZENIA OPŁAT

 1. Podstawą do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 2. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
 3. Na terenie Gminy Miasta Stargard ustala się obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z dołu za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
 4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, raz na miesiąc. Opłata za gospodarowanie odpadami płatna jest w następujących terminach:
  • do 15 stycznia za grudzień;
  • do 15 lutego za styczeń;
  • do 15 marca za luty;
  • do 15 kwietnia za marzec;
  • do 15 maja za kwiecień;
  • do 15 czerwca za maj;
  • do 15 lipca za czerwiec;
  • do 15 sierpnia za lipiec;
  • do 15 września za sierpień;
  • do 15 października za wrzesień;
  • do 15 listopada za październik;
  • do 15 grudnia za listopad.
 5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie lub w kasie Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie

CO W ZAMIAN ZA OPŁATĘ?

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy tj.:

 1. odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości;
 2. odpady zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard tj.:
 • odpady selektywnie gromadzone z papieru– w każdej ilości,
 • odpady selektywnie gromadzone szklane – w każdej ilości,
 • odpady selektywnie gromadzone z tworzyw sztucznych, metalowe, wielomateriałowe – w każdej ilości,
 • bioodpady, a w tym odpady kuchenne i odpady zielone – w każdej ilości,
 • odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – na podstawie oświadczeń określonych, w ilości 3 m3 w okresie 3 lat,
 • odpady niebezpieczne, a w tym: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp. – w każdej ilości,
 • opony – w ilości nie większej niż 8 szt. opon samochodowych w okresie trzech lat.

Ponadto, każda nieruchomość zamieszkała, w ramach wnoszonej opłaty, jest wyposażona w pojemniki oraz w worki na odpady.

Dodatkowo, poza stałymi harmonogramami odbioru odpadów, właściciel nieruchomości ma możliwość zawiezienia odpadów do EKOPUNKTU.

DLACZEGO METODA OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO?

Szukając metody naliczania opłaty, która spełniłaby wymagania znowelizowanej ustawy, a jednocześnie zachowałaby zalety dotychczas stosowanej metody od powierzchni lokalu mieszkalnego (tj. ograniczenie wysokości opłat, ochronę gospodarstw jedno i dwuosobowych, ograniczenie kosztów administracyjnych) oraz zapewniłaby bilansowanie się systemu, Zarząd Usług Komunalnych – zarządzający systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście, podpierając się doświadczeniem oraz wiedzą na temat ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stopnia segregacji, a także rodzaju zabudowy i wielkości gospodarstw domowych objętych systemem, przeprowadził szereg analiz i kalkulacji zmierzających do znalezienia metody najbardziej optymalnej dla mieszkańców naszego miasta.

Jednocześnie, szukając najkorzystniejszej dla mieszkańców metody naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kierowano się założeniami tj. tym, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma charakteru ekwiwalentności jeżeli chodzi o ilości wytwarzanych odpadów (system naliczania opłat jest „oderwany” od faktycznej ilości wytwarzanych odpadów przez konkretnego mieszkańca) i jest opłatą publicznoprawną charakteryzującą się tymi samymi cechami, co podatek. W związku z tym, system obliczania opłaty publicznoprawnej powinien wiązać się z ponoszeniem przez mieszkańców gminy całości  kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, bez względu na faktyczny udział mieszkańca w powstawaniu tych odpadów, a określona wysokość stawki opłaty jest pochodną kosztów funkcjonowania systemu. Dlatego też, dokonując wyboru metody naliczania opłaty kierowano się tym, aby w jak najbardziej optymalny sposób rozłożyć koszty funkcjonowania systemu na poszczególne grupy gospodarstw domowych, tak aby zapewniły one bilansowanie się systemu oraz jego płynność finansową i jednocześnie nie obciążały nadmiernie budżetów domowych. Kluczem rozłożenia kosztów systemu na poszczególnych mieszkańców są metody zaproponowane przez ustawodawcę, które niezależnie od dokonanego wyboru metody, zawsze będą miały swoich zwolenników i przeciwników. Wyznaczone w ustawie metody naliczania opłat od początku „rewolucji śmieciowej” budziły najwięcej kontrowersji, ponieważ każdy mieszkaniec opowiadając się za daną metodą ocenia ją z perspektywy metody najkorzystniejszej dla siebie.

W ramach prowadzonych analiz badane były wszystkie cztery metody dopuszczone w przepisach ustawy (tj. metoda od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, od powierzchni lokalu mieszkalnego, od gospodarstwa domowego), w różnych kombinacjach dla poszczególnych rodzajów zabudowy.

W wyniku licznych analiz oraz spotkań i dyskusji z radnymi wypracowano najbardziej optymalne rozwiązanie dla Stargardu. Zrezygnowano z rekomendowania przewidzianych w ustawie innych metod naliczania opłat takich jak metoda od osoby, czy metoda od wody.

Metoda od gospodarstwa okazała się tą metodą, która w największym stopniu pozwoli zachować te dotychczasowe efekty, które udało się osiągnąć w Stargardzie.

Powszechność opłat

Przede wszystkim, dzięki tej metodzie opłatami są objęci wszyscy mieszkańcy, a nie – tak jak w przypadku gmin, w których wybrano metodę od osoby, gdzie po wprowadzeniu systemu ubyło od 20 do 30% mieszkańców, a przy tym wpłat dokonywało 70 – 80% tych, którzy złożyli deklaracje. Doprowadziło to do sytuacji, że mieszkańcy, którzy zadeklarowali faktyczną liczbę osób zmuszeni są płacić o ok. 20-30% wyższe opłaty za tych, którzy zadeklarowali zaniżoną wielkość.

Dla porównania, w Stargardzie wszystkie nieruchomości zamieszkałe są objęte opłatą, a wpłaty dokonywane są na poziomie 99%.

Ochrona rodzin wielodzietnych

W przeciwieństwie do opłat od ilości osób oraz od ilości zużytej wody, metoda od gospodarstwa w naturalny sposób chroni rodziny wielodzietne. Nie jest przecież jednoznaczne, że koszt odbioru odpadów od rodziny z czworgiem dzieci będzie sześciokrotnie wyższy od tego kosztu przy jednoosobowym gospodarstwie domowym. Natomiast różnice w należnościach sięgałyby nawet kilkudziesięciu złotych – na niekorzyść rodzin wielodzietnych.

Niższe opłaty dla rodzin jednoosobowych i dwuosobowych

Wprowadzając zróżnicowanie stawek dla gospodarstw jedno i dwuosobowych – utrzymano ochronę tych gospodarstw przed nadmierną wysokością ponoszonych przez nich opłat.

Osoby samotne powinny być szczególnie chronione, ponieważ w większości przypadków są to osoby starsze, zostają same niezależnie od swojej woli, a koszty utrzymania mieszkania w niewielkim stopniu maleją.

Ograniczanie częstotliwości składania deklaracji

Przy tym wszystkim ograniczono konieczność częstego – tak jak ma się to przy metodzie od wody– składania deklaracji. Generalnie przyjmuje się, że jedno mieszkanie to jedno gospodarstwo domowe, w związku z czym raz złożona deklaracja będzie obowiązywała przez wszystkie kolejne lata, bez konieczności kolejnych wizyt w Zarządzie Usług Komunalnych.

Niższe koszty administracyjne

Metoda naliczania opłat od gospodarstwa domowego – podobnie jak metoda od powierzchni lokalu mieszkalnego – gwarantuje największą stabilność uchwalonych stawek ze względu na niewielkie zmiany ilości gospodarstw zakładanych obecnie do naliczenia opłat. Poza tym uproszczony sposób naliczania i weryfikacji opłat pozwoli na utrzymanie dotychczasowych, niższych niż przy wodzie czy przy osobach – kosztów administracyjnych systemu, zarówno kosztów gminy zarządzającej systemem oraz przyjmującej deklaracje jak i zarządców, którzy te deklaracje muszą przygotowywać i rozliczać na mieszkańców.

DLACZEGO OD 2016 r. ZOSTAŁA ZMIENIONA METODA NALICZANIA OPŁATY

Konieczność wprowadzenia zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami wymusiła rządowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wszystkie gminy w Polsce zobligowane zostały do podjęcia nowych uchwał, regulujących kwestie gospodarowania odpadami w ciągu 18 miesięcy, tj. do 01.08.2016 r.

Do 31.12.2015 r. w Stargardzie opłatę wyliczano w zależności od powierzchni mieszkania. Jednakże nowelizacja ustawy wprowadziła niekorzystną zmianę art. 6k ust. 4 ustawy, która odebrała nam możliwość ograniczania wysokości opłat w przypadku dużych powierzchni. Jedyną możliwością ograniczenia opłaty byłoby zastosowanie stawki degresywnej dla poszczególnych przedziałów powierzchni mieszkalnych, ale to rozwiązanie spowodowałoby nadmierny wzrost opłat w przypadku mieszkań o małych powierzchniach, co spotkałoby się z niezadowoleniem mieszkańców i ich sprzeciwem. W związku z tym, że nie moglibyśmy również zapewnić odpowiedniej ochrony osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwa domowe, jak również rodzinom wielodzietnym i wielopokoleniowym, zrezygnowano z rekomendowania tej metody naliczania opłaty.

Wszelkie wnioski, interwencje i skargi dotyczące funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy kierować do Zarządzającego systemem tj. do

Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie

Pierwszej Brygady 35; 73 -110 Stargard

Biura Obsługi Klienta (BOK)

tel. 91 834 18 39 lub 40 (I piętro; pok. 103)

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

e-mail: zuk@zuk-stargard.pl