Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie realizuje zadania ustawowe, polegające na zarządzaniu gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard. Spełniając obowiązek informacyjny w zakresie funkcjonowania systemu, oraz mając na uwadze transparentność i szeroko pojętą edukację ekologiczną, na stronach ZUK zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje pozwalające na właściwe gospodarowanie odpadami oraz na szerzenie wiedzy w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard.
Tutaj znajdziesz podstawowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in.
analizę gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnym, a także informacje o:
podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy,
miejscach zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.