Operator systemu

 Bio Star Sp. z o.o. 
Bogusława IV 15, 73-110 Stargard
https://biostar.stargard.pl/

Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM)
EKOPUNKT
Bogusława IV 15, 73-110 Stargard
tel. (91) 577 01 69

EKOPUNKT i BOM czynne są:
w dni robocze:
poniedziałek 7:00
18:00,
wtorek
piątek 7:00 15:00,
w soboty: 7:00 13:00;
w niedzielę i święta nieczynne;

Operator systemu realizuje swoje zadania na podstawie zawartej z Gminą Miasto Stargard – Zarządem Usług Komunalnych w Stargardzie umowy, którą został zobowiązany m.in. do:

 1. stworzenia i zapewnienia funkcjonowania:
  a. Biura Obsługi Mieszkańców (BOM), w którym mieszkańcy mogą m.in. pobierać worki, kody kreskowe
  b. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w ramach którego działa:
  – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. EKOPUNKT),
  – Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), a w tym zorganizowania zbiórki przeterminowanych leków w aptekach;
 1. odbioru przekazywanych przez mieszkańców odpadów komunalnych;
 2. wyposażenia nieruchomości w pojemniki;
 3. bieżącego dostarczania worków do zbierania odpadów oraz zapewnienia możliwości ich pobrania (w tym kodów kreskowych) w Biurze Obsługi Mieszkańców;

USŁUGI DODATKOWE  OFEROWANE PRZEZ OPERATORA SYSTEMU

TRANSPORT ODPADÓW REMONTOWYCH DO EKOPUNKTU

Odpady remontowe odbierane są w EKOPUNKCIE.

Operator systemu udostępnia właścicielom nieruchomości objętych gminnym systemem urządzenia do gromadzenia odpadów remontowo rozbiórkowych (kontenery o pojemności do 3m3 i/lub worki o pojemności 1m3).

Transport odpadów remontowych realizowany jest na podstawie odrębnego zlecenia pomiędzy oddającym odpady a Operatorem systemu; Operator transport odpadów rozlicza bezpośrednio z właścicielem nieruchomości, przy czym cena tej usługi nie może przekroczyć ceny maksymalnej, tj. 40,00 zł netto za transport jednego worka na odpady remontowe

MYCIE POJEMNIKÓW

W trosce o utrzymanie pojemników w należytym stanie, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia podczas wyłaniania operatora systemu wpisano również wymóg mycia pojemników.

W związku z tym, pojemniki na odpady będą myte i dezynfekowane wewnątrz przez Operatora systemu:

 • w przypadku zabudowy wielorodzinnej:
 1. w okresie od 1 listopada do 31 marca: jeden raz,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 31 października: raz w miesiącu,
 3. mycie i dezynfekcja wykonywane będą na zgłoszenie właściciela nieruchomości;
 • w przypadku zabudowy jednorodzinnej:
 1. w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia: jeden raz;
 2. w okresie od 1 maja do 31 października: dwa razy, w odstępach co najmniej dwóch miesięcy,
 3. mycie i dezynfekcja wykonywane będą na zgłoszenie właściciela nieruchomości;
 • duże pojemniki na odpady segregowane (tzw. dzwony) maksymalnie 1 raz w okresie letnim (tj. od maja do września) i jeden raz w okresie zimowym (od października do kwietnia), w tym mycie wewnątrz i na zewnątrz pojemnika. Mycie i dezynfekcja wykonywane będą na zgłoszenie właściciela nieruchomości.

Termin mycia może być zmieniony po uzgodnieniu z operatorem.

Mycie i dezynfekcja wykonywane są na wcześniejsze zgłoszenie właściciela nieruchomości.

Operator systemu przedstawił również ofertę dodatkowego mycia pojemników, zgodnie z którą właściciel nieruchomości ma możliwość zamówienia dodatkowego mycia i dezynfekcji pojemników, która jest realizowana na podstawie odrębnego zlecenia pomiędzy właścicielem nieruchomości, a Operatorem systemu.

Wykonawca ww. usługę rozlicza bezpośrednio z zamawiającym, przy czym cena nie może przekroczyć ceny maksymalnej, tj.:

 • 100 zł netto za jednoczesne umycie dwóch pojemników o pojemności 120-240 dm3;
 • 150 zł netto za umycie jednego pojemnika o pojemności 1100 dm3;
 • 200 zł netto za umycie pojemnika na odpady segregowane o pojemności większej
  niż 1100 dm3.

Uwaga: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), utrzymanie pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów należy do obowiązków właściciela nieruchomości.  Paragraf 7 pkt. 5 uchwały nr XII/119/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Stargard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5017 ze zm.) wskazuje, że obowiązek ten polega m.in. na zapewnieniu stałej kontroli stanu technicznego i sanitarnego, konserwacji i naprawy pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów, mycia i dezynfekcji w miarę potrzeby.