Lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów

Właściciel nieruchomości w uzgodnieniu z operatorem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  (tj. Bio Star Sp. z o.o.) zobowiązany jest zlokalizować miejsce gromadzenia odpadów komunalnych (miejsce posadowienia pojemników i worków na odpady):

  • w obrębie własnej nieruchomości,
  • zapewniając dojazd do tego miejsca z drogi publicznej oraz możliwość odbioru odpadów,
  • na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. Nr 75, poz. 1065 ze zm.).

Zasady te dotyczą:

  • pojemników i worków na odpady zmieszane,
  • pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
  • worków do selektywnej zbiórki odpadów zielonych,
  • pojemników i worków (tzw. BIG-BAG) na odpady remontowe,
  • odpadów wielkogabarytowych.

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW – miejsca na pojemniki lub worki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji, do których zalicza się miejsca gromadzenia odpadów, o których mowa w § 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz inne miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów, utworzone przez właściciela nieruchomości lub inną osobę, posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, do których został zapewniony bezpośredni dojazd pojazdem odbierającym odpady;

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA WŁASNEJ NIERUCHOMOŚCI

Do miejsca gromadzenia odpadów i pojemników musi być zapewniony dojazd i dostęp załogi odbierającej odpady.

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI
W przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do lokalizacji pojemników na terenie własnej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do ustawienia pojemników na innej, np. na sąsiedniej nieruchomości – pod warunkiem uzyskania zgody jej właściciela. Zasady korzystania z cudzej nieruchomości reguluje umowa zawarta w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW W PASIE DROGOWYM

W przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do lokalizacji pojemników na terenie własnej lub sąsiedniej nieruchomości, właściciel nieruchomości ma możliwość zwrócenia się do zarządcy drogi publicznej o udostępnienie pasa drogowego.
Uzyskanie takiej zgody jest uwarunkowane przepisami art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.  z 2018r. poz. 2068 ze zm.) i może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, obwarowanej obowiązkowymi opłatami za zajęcie pasa drogowego.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabrania się dokonywania w pasach drogowych czynności, które mogą powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Każde stwierdzone posadowienie pojemnika w pasie drogowym bez uzyskania zgody stanowi podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.

WYSTAWIENIE POJEMNIKÓW LUB WORKÓW PRZED POSESJĘ

W celu umożliwienia odbioru odpadów z nieruchomości, właściciel nieruchomości ma prawo wystawić pojemnik lub worek z odpadami przed posesję. Aby nie naruszyć obowiązujących zasad, takie przekazanie do odbioru odpadów musi nastąpić w momencie odbioru odpadów, tj. w dniu wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów do godz. 6:00. Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest w Biurze Obsługi Mieszkańców Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Bogusława IV 15 lub w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35. Harmonogram odbioru poszczególnych frakcji odpadów z danej nieruchomości można również sprawdzić w zakładce Harmonogramy odbioru odpadów.