Selektywna zbiórka odpadów

OD 1 STYCZNIA 2020 R. OBOWIĄZEK SEGREGACJI OBEJMUJE WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI.

Każda z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Stargard zostanie wyposażona w odpowiednie pojemniki i worki do segregacji odpadów. Rolą wszystkich mieszkańców miasta, również tych którzy dotychczas nie segregowali, będzie wydzielenie poszczególnych frakcji odpadów do następujących rodzajów pojemników lub worków:

 • POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI: suchy papier, tektura, gazety, czasopisma, torby papierowe, zeszyty, złożone kartony;
 • POJEMNIK / WOREK ZÓŁTY: opakowania z tworzyw sztucznych, np. butelki, reklamówki, worki foliowe, opakowania wielomateriałówe: np. kartony po soku lub mleku, puste puszki, plastikowe zakrętki i kapsle;
 • POJEMNIK / WOREK ZIELONY: szklane opakowania, np. słoiki i butelki (bez zakrętek
  i zawartości;
 • POJEMNIK BRĄZOWY: stałe odpady kuchenne w postaci resztek żywności, np. owoce i warszywa, ogryzki, obierki, skorpki jajek, torebki od herbaty, stare pieczywo, inne przeterminowane artykuły spożywcze bez opakowań.

UWAGA: zakazuje się wrzucania opakowań, odpadów w postaci wędlin, mięsa, kości i ryb oraz produktów płynnych, np. zupy.

 • WOREK BRĄZOWY: odpady zielone w postaci drobych gałązek, kwiatów, trawy i liści.
 • Pojemnik na odpady zmieszane: należy tu wyrzucać odpady, których
  nie da się wysegregować, np. zużyte chusteczki higieniczne, kości, stare wędliny, pampersy, zanieczyszczony tłuszczem papier po maśle itp.

ODPADY OPAKOWANIOWE

POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI:

Wrzucamy: suchy, niezanieczyszczony papier, tektura, gazety, czasopisma, torby papierowe, zeszyty, złożone kartony;

Nie wrzucamy: papieru zabrudzonego żywnością, zatłuszczonego, zanieczyszczonego lub mokrego, ręczników papierowych ani papieru toaletowego, odpadów higienicznych (pieluch, chusteczek, podpasek itp) kartonów po mleku i napojach, tapet i worków po cemencie i innych materiałach budowlanych;

Przed wrzuceniem: należy złożyć kartony.

POJEMNIK / WOREK ŻÓŁTY:

Wrzucamy: opakowania z tworzyw sztucznych, np. butelki, reklamówki, worki foliowe, opakowania wielomateriałówe: np. kartony po soku lub mleku, puste puszki, plastikowe zakrętki i kapsle; plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, margarynach, owocach i warzywach)

Nie wrzucamy: opakowań z jakąkolwiek zawartością, butelek po olejach samochodowych, opakowań po smarach, styropianu, gumy, puszek po farbach, baterii, opakowań po aerozolach i lekach, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych, sprzętu AGD, zabawek.

Przed wrzuceniem: należy opróżnić opakowania, zgnieść butelki i zakręcić korek lub przekazać go na cele charytatywne, np. na zakup sprzętu medycznego dla chorych dzieci.

POJEMNIK / WOREK  ZIELONY:

Wrzucamy: szklane opakowania, np. słoiki i butelki (bez zakrętek i zawartości;

Nie wrzucamy: porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, szyb samochodowych i okiennych, luster, fajansów, ekranów i lamp telewizyjnych opakowań po lekach.

Przed wrzuceniem: zdejmij nakrętki, kapsle. Nie trzeba myć opakowań. Jeśli znajduje się w nich większa ilość jedzenia należy je opróżnić.

W przypadku nadmiernego nagromadzenia odpadów istnieje możliwość bezpłatnego przekazywania odpadów, we własnym zakresie, do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – EKOPUNKTU w godzinach otwarcia punktu.

BIOODPADY

Na terenie miasta Stargard BIOODPADY zbieramy w podziale na dwie frakcje:

 • Bioodpady – odpady kuchenne – w brązowych pojemnikach,
 • Bioodpady – odpady zielone – w brązowych workach.

Odpady zielone zbieramy tak jak dotychczas, do brązowych worków. Nowością są odpady kuchenne, które od 1 stycznia 2020 r. musimy wydzielać i zbierać odrębnie do brązowych pojemników.

POJEMNIK BRĄZOWY:

Wrzucamy: stałe odpady kuchenne w postaci resztek żywności, np. owoce i warzywa, ogryzki, obierki, skorupki jajek, torebki od herbaty, stare pieczywo, inne przeterminowane artykuły spożywcze bez opakowań.

Nie wrzucamy: zakazuje się wrzucania opakowań, słoików, worków reklamówek, garnków, odpadów w postaci wędlin, mięsa, kości i ryb oraz produktów płynnych, np. zupy, oleju jadalnego, płyt wiórowych i MDF, drewna impregnowanego, popiołu, odchodów zwierzęcych, żwirku, ani innych odpadów komunalnych

WOREK BRĄZOWY:

Wrzucamy: odpady zielone w postaci drobnych gałązek, kwiatów, trawy i liści, zwiędnięte kwiaty;

Nie wrzucamy: odpadów kuchennych, odpadów z tworzyw sztucznych i szklanych, ziemi ogrodowej, piasku i kamieni, odchodów zwirzęcych, żwirku

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie odpadów dla zabudowy jednorodzinnej:

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł.

Co się stanie gdy będę korzystać z ulgi?

 • nieruchomość nie będzie wyposażana w pojemnik brązowy,
 • nie będą dostarczane, ani odbierane worki brązowe,
 • odpady, których nie da się kompostować w przydomowym kompostowniku (np. gałęzie, krzewy, drzewka) będą mogły być samodzielnie zawiezione do EKOPUNKTU przy ul. Bogusława IV 15.

ODBIÓR BIO-ODPADÓW

Bioodpady są odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez operatora systemu , w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu.

Odpady będą odbierane z nieruchomości sezonowo zgodnie z harmonogramem odbioru.

Odbiorowi podlegać będą tylko te odpady, które zostaną wystawione w miejscach gromadzenia odpadów, przed posesje lub przy krawędzi jezdni, do których zapewniony będzie dojazd pojazdem odbierającym odpady.

W przypadku nadmiernego nagromadzenia odpadów zielonych operator będzie przyjmował zgłoszenia telefoniczne na odbiór odpadów poza stałym harmonogramem odbioru. Odbiór tych odpadów będzie następować w dni tygodnia określone przez operatora dla danego rejonu miasta.

Dodatkowo istnieje możliwość przekazywania bio-odpadów, we własnym zakresie, do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – EKOPUNKTU, w godzinach otwarcia punktu.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Odpady wielkogabarytowe (tj. meble itp. z wyłączeniem sprzętu eklektycznego i elektronicznego) będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przez operatora systemu w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminach indywidualnie wyznaczonych przez operatora, po uprzednim zgłoszeniu odpadów do odbioru, jeden raz w miesiącu.

Odbiorowi podlegać będą tylko te odpady, które zostaną wystawione przed posesje przy krawędzi jezdni lub w miejscach gromadzenia odpadów, do których zapewniony będzie dojazd pojazdem odbierającym odpady.

Odpady wielkogabarytowe wystawione poza terminami odbioru należy dostarczyć
we własnym zakresie do Ekopunktu.

Odpady wielkogabarytowe, w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami, można przekazywać we własnym zakresie do stacjonarnego punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – EKOPUNKTU, w godzinach otwarcia punktu.

OPONY

Od 1 stycznia 2021 roku powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne w postaci zużytych opon przyjmowane są wyłącznie w EKOPUNKCIE, zgodnie  §2 ust 4  uchwały  Nr XX/233/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ilości nie większej niż 8 szt. opon samochodowych w okresie trzech lat.
Limit
dotyczy odpadów powstałych w jednym gospodarstwie domowym, w zabudowie wielorodzinnej lub na jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, przy czym okresy trzyletnie liczy się cyklicznie dla wszystkich nieruchomości wspólnie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., niezależnie od daty przekazania odpadów.

ODPADY REMONTOWE

Odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą tą usługę.

Natomiast mieszkańcy wykonujący we własnym zakresie remont mieszkania, mogą dostarczyć do Ekopunktu, w ramach ponoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady remontowe w limicie 3 m3 w okresie 3 lat (tj. przypadającym na jedną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej lub jeden lokal mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej). Potwierdzenie spełnienia tych warunków następuje poprzez złożenie stosownych oświadczeń. Odpady należy dostarczyć do Ekopunktu we własnym zakresie i na własny koszt.

W przypadku osób, które nie są uprawnione do dostarczenia odpadów w ramach opisanej wyżej usługi (np. w przypadku: przekroczenia wyznaczonego limitu ilości odpadów, remontu wykonywanego przez przedsiębiorcę, remontu lokalu lub budynku niemieszkalnego) należy zlecić usługę odbioru i zagospodarowania odpadów remontowych przedsiębiorcy odbierającemu tego typu odpady.

Transport odpadów do Ekopunktu:

 1. we własnym zakresie lub,
 2. w ramach płatnej usługi transportu oferowanej przez Operatora systemu.

Warunki usługi transportu odpadów do Ekopunktu przez Operatora.:

 1. transport odpadów odbywa się w nieodpłatnie użyczonych przez Operatora specjalistycznych workach lub kontenerach;
 2. worki na odpady remontowe o pojemności 1m3 lub kontener przeznaczony do zbiórki tych odpadów można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Bogusława IV 15;
 3. przy pobraniu worka lub kontenera Operator nadaje numer identyfikacyjny, który będzie przypisany do osoby pobierającej worek lub kontener;
 4. odpłatność za transport jednego worka z miejsca odbioru odpadów do Ekopunktu wynosi 40,00 zł + VAT.

Wytyczne dotyczące miejsca przygotowania worka lub kontenera do odbioru
Worek lub kontener należy usytuować w miejscu:

 1. do gromadzenia odpadów komunalnych lub innym miejscu, do którego osoba pobierająca worek lub kontener posiada tytuł prawny lub zgodę właściciela terenu na gromadzenie tych odpadów na jego terenie (na ustawienie worka w pasie drogowym wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi);
 2. nieutrudniającym ruch drogowy i niezagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz niepowodującym niszczenia lub uszkodzenia pasa drogowego, w tym zieleni przydrożnej;
 3. do którego możliwy jest dojazd samochodem ciężarowym wyposażonym w podnośnik HDS, bez wjeżdżania na chodnik oraz trawnik (preferowana odległość 2-2,5 m od krawężnika);
 4. nieznajdującym się pod liniami wysokiego napięcia, przewodami telefonicznymi, drzewami.

Operator systemu zastrzega sobie prawo do nieodebrania worków, w przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych, do czasu ustawienia zgromadzonych odpadów w sposób zgodny z wytycznymi.

Kontener na odpady zostanie dostarczony na miejsce wskazane przez osobę  pobierającą kontener – po uprzednim wskazaniu prawa do dysponowania nieruchomością na którą ma zostać dostarczony.

W przypadku wytworzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych i nie zastosowanie się do powyższych zasad oraz obowiązujących przepisów, Operator systemu ma prawo do odbioru zapełnionego worka lub kontenera i obciążenia właściciela nieruchomości kosztami odbioru tych odpadów.

W przypadku zlecenia usługi transportu Operatorowi, prosimy o zgłoszenie odbioru odpadów bezpośrednio do:

OPERATOR SYSTEMU
Bio Star Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM)
EKOPUNKT
Bogusława IV 15, 73-110 Stargard
tel. (91) 577 01 69

Sprawdź: godziny otwarcia

Od momentu pobrania worka lub kontenera na odpady do momentu jego oddania do Ekopunktu osoba pobierająca ten worek lub kontener staje się jego posiadaczem, z pełną odpowiedzialnością za skutki ich niewłaściwego użytkowania.