Tereny zieleni miejskiej

Stargard jest miastem bogatym w tereny zieleni między innymi dzięki dobrze zachowanym układom zabytkowej zieleni parkowej zgromadzonej wokół Starego Miasta.

W skład zieleni miejskiej wchodzą parki, skwery, zieleńce oraz zieleń znajdująca się w pasach drogowych.

Na terenach zieleni miejskiej nadzorowanych przez Zarząd Usług Komunalnych wykonywane są m.in. prace porządkowe, koszenie trawy, grabienie opadłych liści, przycinki i wycinki drzew i krzewów, sadzenie nowych drzew i krzewów, ukwiecanie miasta kwietnikami sezonowymi oraz wiszącymi donicami w pasach drogowych i na Rynku Staromiejskim, akcja zimowa (na wybranych odcinkach ciągów pieszych). Wycinki prowadzone na terenach zieleni miejskiej odbywają się zgodnie z prawem na podstawie decyzji, które wydaje Starosta Stargardzki lub Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków (w przypadku terenów wpisanych do rejestru zabytków).

Wycinki drzew i krzewów z pasa drogowego uzgadnia ponadto Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.

  • Parki miejskie zajmują łączną powierzchnię 34,52 ha. W obrębie Starówki znajdują się planty miejskie, czyli pierścień zielni otaczający historyczną zabudowę Starego Miasta wpisaną do rejestru zabytków. Planty, którymi prowadzi szlak Stargard – Klejnot Pomorza znajdują się pod ścisłą ochroną konserwatorską.
  • Zieleńce (skwery) o łącznej powierzchni ok. 21,5 ha
  • Zieleń w pasach drogowych zajmuje łączną powierzchnię ok. 30,7 ha.