Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie w porozumieniu ze stargardzkimi aptekami niezmiennie od kilku lat umożliwia mieszkańcom, w ramach funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oddawanie przeterminowanych i niewykorzystanych leków do aptek. Od stycznia 2021 r. w aptekach selektywnie zbierane są również igły, które zostały wytworzone w gospodarstwie domowym.

Niestety częstym zjawiskiem przy oddawaniu odpadów niebezpiecznych w postaci leków i igieł do aptek jest ich wymieszanie, co stanowi zagrożenie zarówno dla aptekarzy jak i firm odbierających i zagospodarowujących odpady komunalne. Dlatego też, przyjmując za priorytet bezpieczeństwo osób mających bezpośredni kontakt z tymi odpadami podjęto decyzję o przeprowadzeniu akcji edukacyjnej w tym zakresie. W związku z tym, ZUK przekazał do stargardzkich aptek,  które biorą udział w akcji:

  • dodatkowe pojemniki zbiorcze przeznaczone do selektywnego zbierania igieł w aptekach,
  • dodatkowe pojemniki zbiorcze (zamienne) przeznaczone do selektywnego zbierania leków, w celu zminimalizowania zjawiska zakłucia podczas odbioru tych odpadów ;
  • kieszonkowe pojemniki na igły o pojemności 0,2 dm3, przeznaczone dla mieszkańców przyjmujących produkty lecznicze w formie iniekcji oraz wykorzystujących igły i strzykawki do prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, które będą przekazywane mieszkańcom bezpłatnie w aptekach;
  • plakaty informujące o właściwym postępowaniu z igłami i strzykawkami.

Jakie zagrożenia niesie za sobą niewłaściwe postępowanie z igłami?

Niezabezpieczone właściwie odpady w postaci zużytych igieł z resztkami krwi wrzucone do niewłaściwego selektywnego pojemnika na nieruchomości, czy w aptece to duże zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale głównie dla pracowników odbierających i zagospodarowujących odpady komunalne, wykonujących pracę przy zbiórce i sortowaniu odpadów, ponieważ może dojść do zakłucia. Osoba, u której doszło do zakłucia obligatoryjnie przechodzi szereg długotrwałych specjalistycznych profilaktycznych badań, aby wykluczyć możliwości zachorowania na różne choroby np. wirusowe zapalenie wątroby, co wiąże się z ogromnym kilkumiesięcznym stresem dla całej rodziny. To samo może dotyczyć również innych osób, które miały kontakt ze źle zabezpieczoną igłą.

Istotną kwestią przy przekazaniu igieł do apteki, czy EKOPUNKTU jest ich właściwe przygotowanie tj. zabezpieczenie i selektywne (w odrębnym pojemniku) przekazanie osobie odbierającej odpady. Dlatego też, igieł należy zbierać wyłącznie selektywnie. Nie można ich wyrzucać z innymi odpadami np. lekami, ponieważ są unieszkodliwianie w różny sposób, a mieszanie tych rodzajów odpadów znacząco podnosi koszty zagospodarowania i trudności w znalezieniu odbiorcy, który unieszkodliwi te odpady.

Jak przygotować igły do odbioru?

1)  Igły (te od zastrzyków, ale również te do szycia, czy też szpilki) muszą być zbierane selektywnie. Nie można ich wrzucać łącznie z innymi odpadami do pojemników tj. na odpady zmieszane, ani do pojemników na odpady wtórne (np. PET), ani też z przeterminowanymi lekami.

2) Zużyte igły zbieramy osobno i oddajemy je tam, gdzie przeterminowane leki tj.

  • w Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (PZON) działającym w ramach EKOPUNKTU,
  • do Apteki.

 Należy pamiętać, że:

  1. Należy powiedzieć aptekarzowi o przyniesionych igłach, aby ten mógł wskazać właściwy pojemnik tylko na igły.
  2. Igła powinna być trwale zabezpieczona zamknięciem albo wrzucona do specjalistycznego kieszonkowego pojemnika przeznaczonego do zbierania igieł. Jeśli nie dysponujesz pojemnikiem do zbierania igieł, można je wrzucić do plastikowej butelki, którą należy szczelnie zakręcić. Butelkę warto opisać hasłem „IGŁY” i zabezpieczyć przed otwarciem, np. przez np. zaklejenie zakrętki dodatkowo taśmą klejącą lub klejem.