Miejsca zagospodarowania odpadów - stan aktualny obowiązujący od dnia 27.12.2016 r.

WYKAZ MIEJSC ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA STARGARD (sporządzony w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Miejsca zagospodarowania odpadów - stan archiwalny obowiązujący od 29.06.2012 r. do 26.12.2016 r.

WYKAZ MIEJSC ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE
ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA STARGARD ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW ZIELONYCH

(sporządzony w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku