Sprawozdania podmiotów wpisanych do RDR

I. Obowiązek sprawozdawczy podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Stargard

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do sporządzania i przekazania do Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie półrocznych sprawozdań wg. określonego wzoru, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, tj.:

  • za pierwsze półroczne - do 31 lipca danego roku,
  • za drugie półroczne - do 31 stycznia następnego roku.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na podstawie umowy z gminą i jednocześnie na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości, przekazuje dwa oddzielne sprawozdania.  

Zobacz: Wzór półrocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany przekazać sprawozdanie zerowe wg. poniższego wzoru.

Zobacz: Wzór półrocznego sprawozdania zerowego podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

II. Obowiązek sprawozdawczy podmiotu prowadzącego punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Stargard

Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem gminy, jest obowiązany sporządzania i przekazania do Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie rocznych sprawozdań wg. określonego wzoru, w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Zobacz: Wzór rocznego sprawozdania podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

III. Obowiązek osiągnięcia poziomów odzysku

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok.

 

Informacje niezbędne do wyliczenia poziomów odzysku

I. Poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania-TR, a w tym masę odpadów ulegających biodegradacji odebranych ze strumienia odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości, przekazanych do składowania - MOUBR, oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Natomiast masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995r.- OUB1995 oblicza się na podstawie wzoru:

OUB1995 =  (0,155*Lm+0,047*Lw)*Uo[Mg]

gdzie:

Lm - liczba mieszkańców miasta Stargard w 1995r. według danych GUS wynosi 73 254

Uo – udział podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy stanowi iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez ten podmiot i łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy.

Łączna masa niesegregowanych  odpadów komunalnych odebranych z obszaru całej Gminy Miasto Stargard w 2016 r.  wyniosła 19 191,163Mg. Informacje dotyczące łącznej masy odpadów niesegregowanych odebranych z terenu miasta Stargard w poszczególnych latach znajdują się w zakładce Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zobacz: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).

 

II. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – Ppmts oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Aby obliczyć łączną masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych - Mwpmts, wyrażoną w Mg, należy skorzystać ze wzoru:

Mwpmts =  Mo*Umpmts,

gdzie:

Mo- łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- należy tu podać sumę wszystkich odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z grupy 17.

Umpmts udział łączny odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowch w składzie morfologicznym odpadów komunalnych; przedmiotowy udział można określić na podstawie:

1) aktualnego KPGO 2022, który wynosi – 49,3% lub

2) na podstawie na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy lub podmiotu, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2.

Zgodnie z morfologią odpadów komunalnych wykonaną dla miasta Stargard w opracowaniu "Badanie składu morfologicznego i frakcyjnego strumieni odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Miasta Stargard z dnia 28.02.2017 r.", udział łączny odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych wynosi 24,47% .

Zobacz: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167).

III. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zobacz: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167).

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku