Uprzejmie informujemy,
że Operator Systemu  podczas odbiorów odpadów komunalnych zmieszanych weryfikuje  przestrzeganie i stosowanie zapisów ustawy
o utrzymania czystości i porządku w gminach tj. obowiązkowej selektywnej zbiórce odpadów.
Od  09.10.2023 r. szczegółowo kontrolowane będzie os. Pyrzyckie.