Jak korzystać z publicznych placów zabaw na świeżym powietrzu w sytuacji zagrożenia wirusem SARS – CoV – 2 ?

(oprac. na podst. zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego)

  1. Uczestnikiem placu zabaw może być wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną – dotyczy to również opiekunów.
  2. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
  3. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem lub dziećmi osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
  4. Wskazane jest zachowanie dystansu społecznego między sobą (min.2 m), a w razie dużej liczby osób korzystających z urządzeń zabawowych – rezygnacja z takiej formy rekreacji i zmiana terminu.
  5. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
  6. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
  7. W przypadku korzystania z własnych zabawek , opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu –przynajmniej umyć detergentem lub wyprać, a najlepiej – dezynfekować.
  8. Nie jest wskazane spożywanie posiłków (przekąsek) oraz napoi w trakcie zabawy!
  9. Należy bezwzględnie przestrzegać higieny rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie  dba o stan techniczny urządzeń zabawowych, zapewnia pojemniki na odpady  i regularne ich opróżnianie, a także wymienia piasek  w piaskownicach jeden raz przed sezonem i  dwa razy w ciągu sezonu oraz dba o czystość na placu zabaw.

Mycie urządzeń detergentem lub ewentualna dezynfekcja, może odbywać się wyłącznie w czasie, gdy na terenie placu zabaw nie będzie innych osób. W związku z tym, na terenach ogólnodostępnych jest to poważnie  utrudnione. Dlatego tak ważna jest osobista odpowiedzialność i czujność opiekunów za bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy.