WYCHODZIMY NAPRZECIW PROBLEMOM Z ELEKTROODPADAMI

WIELOKIERUNKOWĄ STRATEGIĄ WSPÓŁPRACY

 

Dziś, z odpadów wytwarzanych w naszych domach wysegregowujemy surowce wtórne w postaci makulatury, papieru, opakowań z tworzyw sztucznych i opakowań szklanych. Jednak wciąż częstym zjawiskiem na terenie naszego miasta jest pozostawianie w miejscach gromadzenia odpadów niebezpiecznych odpadów w postaci np. mikrofali, mikserów, radioodbiorników czy telewizorów. Podobnym problemem są żarówki oraz baterie. Zdarza się, że tak mały sprzęt mieszkańcy po prostu wrzucają do pojemników na odpady zmieszane. Zapominamy o tym, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje szkodliwe takie jak rtęć, ołów, kadm czy nikiel, które z łatwością przenikają z uszkodzonego sprzętu do gleby, wód gruntowych i powietrza powodując zanieczyszczenie środowiska naturalnego, stanowiąc tym samym poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Tego rodzaju odpady wymagają szczególnego postępowania, a więc powinny być zbierane selektywnie i oddawane bezpośrednio do specjalnych punktów funkcjonujących na terenie każdej gminy.

Na terenie Gminy Miasta Stargard do tej pory odpady niebezpieczne można było oddać w Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Bogusława IV 15 oraz w sklepach wyłącznie na wymianę przy zakupie nowego sprzętu zgodnie z zasadą „jeden za jeden”.

 

W trosce o nasze środowisko, a także bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców Stargardu, Gmina Miasto Stargard dołączyła do ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci, który umożliwia szybką, łatwą i bezpieczną zbiórkę elektroodpadów.

We wrześniu 2021 r. podjęto w tym zakresie współpracę z MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. oraz z ,,Fundacją Odzyskaj Środowisko” i organizacją odzysku AURAEKO w zakresie rozszerzenia systemu zbierania i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych  na terenie naszego Miasta.

Już od dzisiaj, mieszkańcy Stargardu elektryczne śmieci o gabarytach do 50 cm będą mogli oddać komfortowo w okolicy swojego domu, bez konieczności jechania do PZON. Na terenie Stargardu stanęło 10 specjalistycznych oznakowanych czerwonych pojemników przeznaczonych na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Pojemniki na odpady elektryczne i elektroniczne wyróżniać będzie kolor czerwony, oznaczenia graficzne i dane kontaktowe MB Recycling, oraz szczegółowy i czytelny opis, tak aby łatwo mogły być odróżnione od innych pojemników na odpady komunalne. Na pojemnikach zostaną zebrane informacje o systemie odbioru i zagospodarowania odpadów oraz dotyczące zasad postępowania ze zużytym sprzętem. Specjalna konstrukcja pojemników zapewnia ich szczelność, tak aby żadne substancje, które są szkodliwe, nie przedostały się na zewnątrz.

 Wszystkie zebrane odpady trafią do profesjonalnych zakładów zagospodarowania, a surowce wtórne zostaną poddane recyklingowi. Z części materiałów i surowców powstają wyjątkowe ule z recyklingu oraz trash art czyli ,,sztuka ze śmieci”. Ule wielkopolskie z charakterystycznymi czerwonymi daszkami trafiają do miast uczestniczących w projekcie Elektryczne Śmieci.

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY – DBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ŚRODOWISKO !

CO MOŻNA WRZUCAĆ DO POJEMNIKÓW?

Do pojemników będzie można wrzucać małogabarytowe elektryczne śmieci, tj. sprzęty, których żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, takie jak np. telefony, zegary, golarki elektryczne, wagi czy baterie.

Zużyte wielkogabarytowe sprzęty elektryczne i elektroniczne  można oddawać dzwoniąc na infolinię 572 102 102.

UWAGA! Odpadów nie należy gromadzić przy pojemnikach.

Ponadto, odpady elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych, w tym odpady wielkogabarytowe, nadal będzie można oddać do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanego na terenie  Ekopunktu przy ul. Bogusława IV 15 w godzinach jego funkcjonowania.

EKOPUNKT czynny jest

w dni robocze od 7:00 do 17:00
w soboty: od 8:00 do 14:00,
w niedzielę i święta – nieczynny;

Szczegółowe sposoby postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

LOKALIZACJA CZERWONYCH POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (o wymiarach do 50 cm):

  • Parking Spar na os. Zachód

  • Teren naprzeciwko przychodni Magmed przy ul. Wieniawskiego

  • Teren przy ul. J.Lelewela- obok cukrowni
  • ul. Anny Jagiellonki
  • Parking przy przychodni – ul. Marii Konopnickiej
  • Teren przy wjeździe do Metalika, ul. Pierwszej Brygady
  • Osiedle Tysiąclecia – teren przy wspólnym miejscu gromadzenia odpadów
  • Duży parking przy ul. Skarbowej (za budynkiem Czarnieckiego 23)
  • Teren przy wjeździe na parking przy ul. Prządki
  • Parking przy ul. Armii Krajowej – koło kościoła

ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY POJEMNIK