Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza nabór

 na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania czystości i porządku na terenach miasta zarządzanych przez ZUK (wraz z prowadzeniem akcji zwalczania skutków zimy na drogach gminnych i powiatowych), nadzorowania placów zabaw dla dzieci, miejskich szaletów publicznych oraz dekoracji miasta flagami podczas świąt państwowych i lokalnych

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie, ul. Pierwszej Brygady 35,  73-110 Stargard

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 1. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania, to jest:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • posiada stan zdrowia pozwalający podjąć zatrudnienie na stanowisku urzędniczym oraz pracę w terenie;
 • posiada prawo jazdy kategorii B oraz gotowość dysponowania samochodem prywatnym do celów służbowych (przyznany zostanie ryczałt miesięczny na przejazdy lokalne).
 1. Wymagania preferowane:
 • dobra znajomość lokalizacji terenów w granicach administracyjnych miasta Stargard;
 • gotowość do pracy w terenie w wymiarze 50% czasu pracy bez względu na warunki atmosferyczne;
 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej roczny staż w administracji publicznej, jednostkach budżetowych lub spółkach komunalnych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, oraz urządzeń biurowych;
 • dobre umiejętności komunikacji interpersonalnej;
 • obowiązkowość, punktualność  i doskonała organizacja pracy;
 • samodzielność, cierpliwość, odpowiedzialność,
 • otwartość na wiedzę i jej pogłębianie.
 • posiadanie certyfikatu szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa na placach zabaw dla dzieci.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
 • praca w terenie,
 • dyspozycyjność,
 • praca przy monitorze,
 • częste kontakty z klientami zewnętrznymi oraz wykonawcami,
 • sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji.

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

 • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie jezdni  i chodników gminnych miasta zarządzanych przez ZUK, obsługą imprez miejskich pod względem sanitarnym i utrzymania czystości i  zimowym utrzymaniem dróg  gminnych i powiatowych  na terenie miasta;
 • utrzymanie sprawności i bezpieczeństwa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wybiegu dla psów, itp.;
 • zapewnienie prawidłowej usługi miejskich szaletów publicznych oraz kabin przenośnych na terenach miejskich;
 • utrzymaniem sprawności ławek multimedialnych, ławek w pasach drogowych oraz koszy ulicznych;
 • organizowanie dekoracji miasta podczas świąt państwowych i lokalnych, a w szczególności flagowanie miasta; dbałość o stan flag, uchwytów do flag, w tym również monitorowanie kalendarza świąt;
 • likwidacja gniazd i skupisk owadów niebezpiecznych (osy, szerszenie), ochroną owadów pożytecznych (pszczoły);
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania dystrybutorów na worki na psie odchody;
 • utrzymanie zabytkowych murów miejskich w zakresie ich oczyszczania z samosiewów oraz graffiti, w tym ścisła współpraca z Muzeum w przedmiotowym zakresie sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości z zakresu powierzonego stanowiska;
 • inwentaryzacja i likwidacja mienia komunalnego;
 • prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami zarówno strat w majątku Miasta jak i osób wnoszących o wypłaty odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki;
 • uzgadnianie nowych inwestycji miejskich pod kątem przyszłego utrzymania czystości i porządku na tych terenach, a w tym: czynny udział w realizacji prowadzonych inwestycji, udział w odbiorach, przeglądach gwarancyjnych, przekazaniach placów budowy i innych;
 • przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie inwestycji i modernizacji obiektów, w zakresie wykraczającym poza zakres drobnych remontów;
 • przygotowanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla  amówień realizowanych na tym stanowisku, udział w postępowaniach przetargowych, przygotowanie projektów oraz realizacja i rozliczenie umów zapewniających realizację zadań, wyłanianie wykonawcy w trybie zapytań ofertowych;
 • załatwianie spraw zgłaszanych przez mieszkańców miasta w zakresie przypisanych kompetencji;
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji w zakresie realizowanych zadań, a w tym przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO;
 • współpraca ze Strażą Miejską oraz zarządcami nieruchomości w zakresie powierzonych zadań;
 • planowanie i realizacja planu finansowego jednostki w zakresie wydatków i przychodów związanych z realizacją powierzonych zadań;
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowo-finansowej, w tym racjonalne planowanie i wykorzystywanie przydzielonych środków finansowych i majątkowych;
 • współdziałanie w akcjach edukacyjnych i informacyjnych w zakresie działań realizowanych na powierzonym stanowisku, udział w przygotowywaniu i redagowaniu strony internetowej, udział w przygotowaniu projektów aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń, decyzji w zakresie realizowanych zadań;
 • promowanie działań ZUK.

8. Wykaz wymaganych dokumentów:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV) – bez wizerunku i bez nr PESEL

2) list motywacyjny,

3) informacje o  posiadanym wykształceniu,

4) informacje  o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

5) informacje o  stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego   Rejestru Karnego).

9. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do:

1)   złożenia dokumentów aplikacyjnych, wymienionych w punkcie 7 w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze  ds. utrzymania czystości i porządku”; na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji;

2)   złożenia dokumentów w terminie do dnia 21.01.2022 r.  do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie) osobiście w godzinach 7.00-15.00 w sekretariacie Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35, pokój 203 lub przesłania pocztą; rozpatrywane będą dokumenty, które wpłyną  w ustalonym terminie.

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Uwaga:

 • Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Aplikacje, niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane;
 • Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie  przy ul. Pierwszej Brygady 35  II piętro;
 • kandydaci są zobowiązani do udziału w drugim etapie naboru – rozmowie kwalifikacyjnej;
 • o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2021 r.  wyniósł poniżej 6%.

Informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zarząd Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie (dalej ZUK).
 • Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u Nas Inspektor Ochrony Danych – dr Marlena Płonka, z którą można kontaktować się pod adresem: iod@zuk-stargargd.pl

Szczegółowe informacje (na temat przetwarzania danych osobowych):

 • Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO w związku z art. 22 1kodeksu pracy).
 • Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa do dostępu do danych rekrutacyjnych.
 • Państwa dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 • Przysługują Państwu następujące prawa: (1) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych (3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (4) prawo do usunięcia danych osobowych (5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

WYNIKI NABORU