Dyrektor Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy

w  Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 3. Wymagania niezbędne (formalne) związane ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego księgowego w Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie powinna spełniać wymogi zawarte w art. 54
ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. – Dz. U z 2021 r. poz. 305) tj.:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 1. Wymagania pożądane (dodatkowe) związane ze stanowiskiem:
 • wykształcenie wyższe magisterskie np. ekonomiczne;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w księgowości lub minimum 3-letnie doświadczenie w pracy Głównego księgowego w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, przynajmniej 3-osobowym;
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 • umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych, bankowych i do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych (Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Kodeks pracy);
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa budżetowa, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 • posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych.

Wymagane cechy osobowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, konsekwencja w realizowaniu zadań, opanowanie, bardzo dobra organizacja pracy, praca pod presją czasu, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, terminowość, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista, lojalność.

Wymagane umiejętności:

 • znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel, programów finansowo-księgowych, bankowości elektronicznej,
 • umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce.
 1. Zakres zadań:
 • wykonywanie zadań wynikających z uprawnień i obowiązków głównych księgowych, określonych w ustawie o finansach publicznych:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. dokonywanie wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • kierowanie pracą osób zatrudnionych Dziale Księgowości i Administracji i Kadr oraz nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne jednostki;
 • opracowywanie projektów planów finansowych jednostki i ich zmian;
 • dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania  środków otrzymanych na wydatki z budżetu;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki;
 • obsługa finansowo-księgowa w zakresie dochodów, kosztów i wydatków związanych zdziałalnością jednostki;
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów finansowych przedkładanych przez poszczególne działy jednostki;
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki – systematycznego i bieżącego ujmowania w księgach zaistniałych operacji finansowych w oparciu o otrzymane dokumenty;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, wewnętrznych regulacji w zakresie gospodarki finansowej oraz obiegu dokumentów w zakresie dokumentów dotyczących ewidencji księgowej;
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych;
 • kontrola nad sporządzaniem listy płac, deklaracji podatkowych i ZUS, kontrola nad odprowadzaniem składek ZUS i należnych podatków;
 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzanie dowodów księgowych, w oparciu o które dokonuje się dyspozycji składnikami majątkowymi i środkami pieniężnymi jednostki;
 • czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym;
 • zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem;
 • inwentaryzacja składników majątku jednostki;
 • zapewnienie ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki;
 • reprezentowanie jednostki w sprawach finansowo-księgowych.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV, list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie dot.  wymaganego wykształcenia*;
 • oświadczenie dot.  innych dodatkowych kwalifikacji*;
 • oświadczenie dot. dotychczasowego zatrudnienia, w tym praktykę zawodową w księgowości*;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności (w zakresie wskazanym ust.4 pkt.2  ogłoszenia)*;
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
 • wykaz załączonych dokumentów.

*Potwierdzenie w formie dokumentów do wglądu przy drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • pocztą elektroniczną na adres: zuk-stargard.pl – w tytule z opisem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.”;
  lub
 • osobiście w siedzibie Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard (w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.”;

lub

 • pocztą na adres korespondencyjny Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard,  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.”

 Oferty należy składać w terminie: do dnia 30 marca 2021 roku  (sekretariat czynny 700– 1500).

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Decyduje data złożenia w sekretariacie, a w odniesieniu do aplikacji wysłanych pocztą decyduje data wpływu.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 • przeglądu zgłoszeń;
 • wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6 %.

Informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zarząd Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie (dalej ZUK).
 • Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u Nas Inspektor Ochrony Danych –  dr Marlena Płonka, z którą można kontaktować się pod adresem: iod@zuk-stargargd.pl lub w siedzibie Administratora.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO w związku z art. 22 1kodeksu pracy).
 • Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa do dostępu do danych rekrutacyjnych oraz inne podmioty na podstawie zawartych z SCK umów w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
 • Państwa dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 • Przysługują Państwu następujące prawa: (1) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych (3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (4) prawo do usunięcia danych osobowych – te prawa mogą być realizowane pod adresem zuk@zuk-stargard.pl lub w siedzibie Administratora.
 • Każdej osobie, która uzna, że dane są przetwarzane wbrew przepisom, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Główny Księgowy w Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie