Zastępca Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy
w  Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie 

1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

    Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35;  73-110 Stargard

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne  skarbowe oraz wymierzenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:
  – ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  – ukończenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
  – wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  – posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • znajomość programów komputerowych, służących do rozliczeń bankowych, tzn. „ bankowość elektroniczna”, do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
 • nieposzlakowana opinia.

 Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału  w prowadzonym postępowaniu.

5. Wymagania dodatkowe (pożądane)

 • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych (Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Kodeks pracy);
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa budżetowa, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 • posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego – minimum 5 lat.

6. Wymagane cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, komunikatywność, opanowanie, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, lojalność;

7. Wymagane umiejętności:

 • znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel, programów finansowo-księgowych ze szczególnym uwzględnieniem programu FK Rekord, bankowości elektronicznej;
 • umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce;

8. Zakres zadań:

 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych  wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki;
 • zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem;
 • kierowanie pracą komórki organizacyjnej księgowości oraz nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne jednostki;
 • opracowywanie projektów planów finansowych jednostki i ich zmian;
 • dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania  środków otrzymanych na wydatki z budżetu;
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wydatków publicznych;
 • inwentaryzacja składników majątku jednostki;
 • czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym;
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych;
 • zapewnienie ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki;
 • wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki.

9. Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie – niezbędne do wykonywania pracy na tym stanowisku;
 • kopie dokumentów potwierdzających inne dodatkowe kwalifikacje – niezbędne do wykonywania pracy na tym stanowisku;
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie, w tym praktykę zawodową w księgowości;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności ( w zakresie wskazanym w pkt 1 ogłoszenia);
 • wykaz załączonych dokumentów;

10.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie :

 • osobiście w siedzibie Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard,
 • pocztą na adres korespondencyjny Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard,  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.”

 Oferty należy składać w terminie: do dnia 20 lipca 2020r. (sekretariat czynny 700– 1500).

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Decyduje data złożenia w sekretariacie, a w odniesieniu  do aplikacji wysłanych pocztą decyduje data wpływu.

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Zarządu Usług Komunalnych  w Stargardzie.

11. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0 %.

Informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zarząd Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie (dalej ZUK).
 • Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u Nas Inspektor Ochrony Danych –  dr Marlena Płonka, z którą można kontaktować się pod adresem: iod@zuk-stargargd.pl lub w siedzibie Administratora.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO w związku z art. 22 1kodeksu pracy).
 • Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa do dostępu do danych rekrutacyjnych oraz inne podmioty na podstawie zawartych z SCK umów w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
 • Państwa dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 • Przysługują Państwu następujące prawa: (1) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych (3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (4) prawo do usunięcia danych osobowych – te prawa mogą być realizowane pod adresem zuk@zuk-stargard.pl lub w siedzibie Administratora.
 • Każdej osobie, która uzna, że dane są przetwarzane wbrew przepisom, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze :

Główny Księgowy w  Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie