W dniu 29 września 2020 r. na sesji Rady Miejskiej podjęte zostały uchwały wprowadzające istotne zmiany w funkcjonowaniu gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Najistotniejszą jest objęcie od 1 stycznia 2021 r. gminnym systemem lokali handlowo usługowych znajdujących się w zabudowie wielorodzinnej.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zabudowie typowo niezamieszkałej, lub w zabudowie jednorodzinnej pozostaną na dotychczasowych zasadach, a więc będą zobowiązani posiadać umowę na odbiór odpadów (zmieszanych i zebranych selektywnie) zawartą z dowolnie wybranym przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Gminnym systemem nie będą również objęte:

 • cmentarze, świetlice miejskie, domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe,
 • placówki szkolno-oświatowe,
 • zakłady i ośrodki pobytu tymczasowego, a w tym m.in.: szpitale, hotele, bursy szkolne, internaty, jednostki wojskowe i koszary,
 • zakłady karne,
 • sklepy o powierzchni powyżej 300 m2, w których prowadzona jest działalność handlowa detaliczna i hurtowo-detaliczna w branży spożywczej lub o przeważającym spożywczym kierunku działalności.

Wszystkie informacje dotyczące objęcia nieruchomości niezamieszkałych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały zebrane w jednym miejscu. Sprawdzaj stronę  Odpady z nieruchomości niezamieszkałychZnajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz zbiór informacji o działaniach jakie należy podjąć w związku z dołączeniem do gminnego systemu.

Przedsiębiorcy, którzy od 1 stycznia 2021 r. zostaną objęci gminnym systemem powinni przeanalizować dotychczas zawarte umowy na odbiór odpadów, oraz podjąć działania mające na celu rozwiązanie umowy w zakresie dotyczącym odbioru odpadów komunalnych.

Od przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalu zlokalizowanym w zabudowie wielorodzinnej mieszanej odebrane zostaną wyłącznie odpady komunalne w postaci odpadów zmieszanych, odpadów opakowaniowych w postaci papieru, szkła i tworzyw sztucznych, a także bioodpady w postaci odpadów zielonych i kuchennych (za wyjątkiem odpadów gastronomicznych). Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiących część nieruchomości mieszanych, nie będą odbierane odpady komunalne, które zostały zmieszane z odpadami niebędącymi odpadami komunalnymi, w szczególności powstającymi w wyniku prowadzonej działalności.

Deklaracje naliczające opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarówno w imieniu mieszkańców jak i przedsiębiorców składać będzie Wspólnota Mieszkaniowa lub Spółdzielnia Mieszkaniowa, w związku z tym przedsiębiorcy powinni przekazać Wspólnocie dane niezbędne do właściwego naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jakie odpady będą odbierane od przedsiębiorców w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi?

Korzyści płynące z objęcia nieruchomości mieszanych gminnym systemem

Objęcie gminnym systemem nieruchomości mieszanych (tj. stanowiących w części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – tzw. lokale użytkowe) pozwoli na:

 • rozwiązanie problemów lokalizacyjnych zgłaszanych przez zarządców nieruchomości, związanych z brakiem możliwości wyodrębnienia osobnych miejsc na pojemniki dla przedsiębiorców;
 • umożliwienie przedsiębiorcom segregacji odpadów i ich odbiór bezpośrednio z nieruchomości;
 • odbiór odpadów jednym transportem i z jednego pojemnika wspólnego dla mieszkańców jak i właścicieli lokali użytkowych, co rozwiąże wiele problemów np.:
  a) często podnoszonego braku miejsca na dodatkowe pojemniki do segregacji odpadów,
  b) właściciele nieruchomości mieszanych nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów na utwardzenie dodatkowych miejsc pod pojemniki, czy rozbudowanie altan,
  c) przedsiębiorcy nie zostaną obciążeni dodatkowym kosztem zakupu nowych pojemników do segregacji,
  d) wyeliminowane zostaną przypadki podrzucania przez nieuczciwe osoby odpadów do pojemników.

UWAGA!

Gminnym systemem objęci zostaną wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w lokalu znajdującym się w zabudowie wielorodzinnej.