Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie na co dzień prowadzi szereg działań mających przybliżyć mieszkańcom Stargardu wiedzę na temat funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ekologii i ochrony środowiska. W związku z tym, w dniu 31 sierpnia 2021 r., w odpowiedzi na zapotrzebowanie wyrażone przez mieszkańców miasta, została zorganizowana wycieczka do Łęczycy na Instalację Komunalną, w której udział wzięło 30 osób w podziale na dwie grupy.

Instalację Komunalna zarządzana jest przez Zakład Zagospodarowania Odpadów „Stargard” Sp. z o.o.

Organizacja wydarzenia pod hasłem: „Śladami odpadów – wycieczka do Łęczycy” miała na celu przede wszystkim edukację ekologiczną w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, ale również stanowiła idealną okazję do integracji w działaniach ekologicznych.

Mieszkańcy miasta dowiedzieli się jak ważną rolę w gospodarce odpadami spełnia Instalacja Komunalna, mieli okazję przekonać się o tym jak istotne jest właściwe postępowanie z odpadami nie tylko z punktu widzenia ekologii, ale również z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników ZZO Stargard. Okazuje się bowiem, że najniebezpieczniejsze wypadki na instalacji to zakłucie igłą, którą ktoś bezmyślnie wyrzucił do odpadów zmieszanych. Koszty badania i leczenia pracowników są bardzo wysokie, ale mimo wszystko,  przy stresie na jaki narażeni są pracownicy wydają się niewielką ceną. Najważniejsze bowiem jest zdrowie i życie.  Z takim przesłaniem wycieczkę po instalacji oprowadzali pracownicy ZZO.

Mieszkańcy przekonali się, że problem odpadów nie kończy się na domowym kubełku. Zobaczyli bowiem jaką drogę pokonują odpady na instalacji oraz przez ile rąk przechodzą na linii sortowniczej. Uczestnicy dowiedzieli się jaki jest średni czas biodegradacji odpadów powstających w gospodarstwach domowych, dlaczego segregacja odpadów jest taka ważna oraz jak właściwie segregować odpady i jak przygotowywać je do odbioru. Dowiedzieli się również z jakimi problemami boryka się instalacja i Gmina Miasto Stargard w przypadku niewłaściwej segregacji odpadów:
– trudności ze znalezieniem recyklerów,
– podrożenie kosztów recyklingu,
– zagrożenia na instalacji,
– groźba wysokich kar dla gminy za nieosiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu.
Właściwe postępowanie z odpadami jest niezwykle istotne nie tylko dla środowiska i z punktu widzenia Instalacji Komunalnej , ale również dla naszego zdrowia i życia.

Uczestnicy otrzymali ekologiczne upominki, wśród których znalazły się m.in. auto bagi (woreczki na odpady do samochodów), notes z magnesem, czy plany lekcji. Wśród uczestników wylosowano również 3 osoby, które otrzymały zgniatarki do butelek. Wszyscy zgodnie potwierdzili, że warto było wziąć udział w tym wydarzeniu ponieważ zdobyta w taki sposób wiedza przyczyniła się do podniesienia świadomości ekologicznej.

Dziękujemy uczestnikom wydarzenia, za aktywny udział, cenne uwagi i pytania,  Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. za pomoc w organizacji wydarzenia i ciekawy sposób przedstawienia istotnych zagadnień związanych z gospodarką odpadami, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji za transport, a Muzeum za ciekawy wykład w czasie drogi do Łęczycy o historii śmieci z punktu widzenia archeologii.